Анализ на правните и административни пречки за действие на Координационен механизъм за взаимодействие между институциите и организациите за гарантиране правата на непридружените деца чужденци, пребиваващи в Република България

22.08.2016 11:32

 

Изтегли от тук:

Анализ на правните и административни пречки за действие на Координационен механизъм за взаимодействие между институциите и организациите за гарантиране правата на непридружените деца чужденци, пребиваващи в Република България, включително търсещи или получили международна закрила

Настоящият доклад представя анализ на основните правни разпоредби относно националната  система за закрила и грижа на непридружените деца – чужденци в Република България, вземайки предвид приложимото право на Европейския съюз и международното право (стандартите наООН). Изследването има за цел да идентифицира основните нормативни и административни пречки за действие на изготвения проект на Координационен механизъм за взаимодействие между институциите и организациите за гарантиране правата на непридружените деца чужденци, пребиваващи в Република България, включително търсещи или получили международна закрила.

Докладът прави препоръки за преодоляването на тези пречки и ефективното изпълнение на националния Координационен механизъм. Акцент на този доклад са най-важните ключови въпроси, чието решаване би позволило на Координационния механизъм да заработи на практика. Сред тези важни въпроси основно място заемат ранната и добросъвестна идентификация на непридружените деца, назначаването на законен представител и настаняването на децата в подходящи за възрастта и специалните им потребности условия.

Докладът не си поставя академични цели за изчерпателна подробност на изложението, а е практически ориентиран и отдава приоритет на представянето на най-съществената информация в кратък, концентриран и достъпен формат. С оглед всеобхватност на анализа, основните въпроси, предмет на доклада в точки от 1 до 6 са придружени от приложената към доклада Таблица на съответствието. Таблицата включва съответните международноправни стандарти, стандартите според правото на Европейския съюз, разпоредбите от националното транспониращо право и правен коментар по Координа ционния механизъм. 

За УНИЦЕФ: 
УНИЦЕФ насърчава прилагането на правата и повишаване на благосъстоянието на всяко дете посредством всяка своя дейност. Заедно с нашите партньори ние работим в 190 страни и територии, за да превърнем този ангажимент в практически действия в полза на всички деца, навсякъде по света, полагайки особени усилия да достигнем до най-уязвимите и социално изключени деца. 

За повече информация:   
Жаклин Цочева, Директор Комуникации, УНИЦЕФ България    
Teл: 02/9696208, E-mail: jtzocheva@unicef.org.

Всички деца имат права. Всеки може да помогне

20.11.2006 in Проекти

Със специалното участие на Димитър Бербатов, Посланик на добра воля на УНИЦЕФ за ...

Конвенция за правата на детето на 20 години

20.11.2009 in Проекти

"Конвенцията за правата на детето има значението на универсален стандарт за изграждане на един по-добър свят - свят, в ...

Помогни на децата от Сирия

10.09.2015 in Проекти

Конфликтът в Сирия е оставил около 16 милиона души - почти половината от тях са деца – в нужда от животоспасяваща помощ ...

Да победим несправедливостта #FIGHTUNFAIR

11.12.2015 in Проекти

Защо справедливостта има ...

УНИЦЕФ работи на местата с най-тежки условия, за да достигне до най-уязвимите деца. За да спаси живота им. За да защити правата им. За да им помогне да реализират потенциала си. Работим за всяко дете, навсякъде, всеки ден - в над 190 държави и територии - за да създадем по-добър свят за всеки. И никога не се отказваме.