Да преобразим нашия свят - Декларация на световните лидери по повод приемането на Глобалните цели за устойчиво развитие

25.09.2015 09:27

 

 © United Nations/2015

Да преобразим нашия свят - Декларация на световните лидери по повод приемането на Глобалните цели за устойчиво развитие

Преамбюл  

Настоящата Програма е план за действие в полза на хората, Планетата и благоденствието. Тя има също за цел укрепването на световния мир в условията на по-голяма свобода. Съзнаваме, че изкореняването на бедността във всичките и́ форми и измерения, в това число крайната бедност, е най-голямото глобално предизвикателство и необходимо условие за устойчиво развитие.

Този план ще се изпълнява от всички държави и всички заинтересовани страни в условията на партньорско сътрудничество. Решени сме да избавим човечеството от тиранията на бедността и лишенията, както и да излекуваме нашата планета и да обезпечим продоволствената и́ сигурност. Решени сме да предприемем спешно необходимите стъпки за осъществяване на промени, за да насочим света по пътя на устойчивото развитие. Предприемайки това общо пътешествие, обещаваме никой да не бъде изоставен или забравен.

17-те глобални цели за устойчиво развитие и 169-те практически насочени задачи, които представяме днес, ясно показват мащаба и амбициите на тази нова всеобща програма. С тях се цели́ да се доразвият Целите на хилядолетието за развитие и да се довърши непостигнатото от тях, както и осъществяване на човешките права на всички хора, постигане на равенство между половете и овластяване на всички жени и момичета. Те са интегрирани и неделими и осигуряват подходящ баланс между трите измерения на устойчивото развитие – икономическо, социално и екологично. Целите и задачите ще насърчат през следващите 15 години действия в области от решаващо значение за човечеството и планетата.

© United Nations/2015

:: Хората   
Решени сме да ликвидираме бедността и глада във всичките им форми и измерения и да гарантираме, че всички човешки същества ще могат да осъществят потенциала си в условия на достойнство и равенство и в здравословна околна среда.

:: Планетата   
Решени сме да защитим планетата от замърсяване, включително чрез устойчиво потребление и производство, устойчиво управление на природните и́ ресурси и предприемане на спешни действия в отговор на изменението на климата, за да може Земята да поддържа потребностите на сегашните и бъдещите поколения.

:: Благоденствие  
Решени сме да гарантираме, че всички човешки същества могат да се радват на благоденствие и пълноценен живот, а икономическият, обществен и технологичен напредък ще се постигат в хармония с природата.

:: Мир  
Решени сме да изградим мирни, справедливи и приобщаващи общества, свободни от страх и насилие. Не може да има устойчиво развитие без мир, нито мир без устойчиво развитие.

:: Партньорство  
Решени сме да мобилизираме необходимите средства за изпълнение на настоящата програма посредством възобновено глобално партньорство за устойчиво развитие, основано на дух на засилена солидарност в световен план, насочено по-конкретно към потребностите на най-бедните и най-уязвимите, и с участието на всички държави, всички основни заинтересовани страни и всички хора.

Взаимосвързаността и интегрираният характер на Целите за устойчиво развитие са от решаващо значение, за да се гарантира успешното осъществяване на намеренията на новата програма. Ако постигнем амбициите си в пълния обхват на програмата, животът на всички ще се подобри съществено, а светът ни ще се промени към по-добро.

Прочетете пълния текст на Декларацията на световните лидери по повод приемането на Глобалните цели за устойчиво развитие. 

Най-големият урок в света

03.09.2015 in Проекти

Най-големият урок в света вдъхновява младото поколение за едно по-добро, по-справедливо и по-устойчиво ...

УНИЦЕФ работи на местата с най-тежки условия, за да достигне до най-уязвимите деца. За да спаси живота им. За да защити правата им. За да им помогне да реализират потенциала си. Работим за всяко дете, навсякъде, всеки ден - в над 190 държави и територии - за да създадем по-добър свят за всеки. И никога не се отказваме.