„Детска и младежка зона“ - Комплекс от услуги за деца в конфликт със закона беше открит в Сливен

17.09.2015 12:19

 

© UNICEF Bulgaria/2015 

Новият интегриран модел е разработен от УНИЦЕФ в партньорство с Община Сливен и е в подкрепа на реформата в системата на детско правосъдие 

Сливен, 17 Септември 2015 – В гр. Сливен беше открит Комплекс от услуги за деца в конфликт със закона. Проектът е резултат на партньорство между Детския фонд на ООН и институции на национално ниво – Министерството на правосъдието, Министерството на вътрешните работи, Министерството на образованието и науката, Министерството на труда и социалната политика, Държавната агенция за закрила на детето, Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни и Агенцията за социално подпомагане, както и общините в област Сливен – и се реализира с подкрепата на Френския национален комитет за УНИЦЕФ.

„Децата в конфликт със закона са всъщност деца в риск, които имат нужда от подкрепа. Техните семейства и местните общности – също. Затова наказателният подход, който ги кара да се чувства зле, не работи. Поради тази причина работим за въвеждане на подхода за възстановяващото правосъдие, което възвръща баланса в отношенията между детето, неговото семейство, пострадалия и общността“, каза г-жа Милена Харизанова, Програмен директор „Закрила на детето“ в УНИЦЕФ България.

Комплексът от услуги за деца в конфликт със закона цели да подпомогне сътрудничеството и координацията между системата за закрила на детето и правосъдната система, като подкрепи професионалистите в работата им с децата и техните семейства. Комплексът е създаден по проект „Подкрепа за деца в конфликт със закона, деца в риск и техните семейства“, реализиран в област Сливен.

„Община Сливен винаги подкрепя възможността за подкрепа на социални дейности и откриването на услугата днес ясно демонстрира това. Проблемите на децата в конфликт със закона са много сложни, затова трябва много внимателно да се работи и да се подхожда индивидуално във всеки случай. Община Сливен подкрепя всички дейности, които водят до намаляване на агресията сред децата, предотвратяват отпадането от училище и подкрепят децата за решаване на проблемите им и тяхното бъдещо развитие“, заяви г-н Кольо Милев, кмет на Община Сливен.

Цялостното управление на Комплекса е възложено на Институт по социални дейности и практики.

„Цялостната философия на услугата е да се опитаме в сътрудничество с институциите да осигурим рамки, подкрепа и придружаване на децата във висок риск“, каза г-жа Нели Петрова-Димитрова, председател на УС на ИСДП.

Какво включва Комплексът от услуги за деца в конфликт със закона:  

:: Център за интензивна социално-възпитателна подкрепа  
Целевите услуги по превенция на отпадане от училище и поведение в конфликт със закона, както и придружаване и подкрепа за ресоциализация ще се предоставят от съществуващия в Сливен Център за работа с деца на улицата (ЦРДУ). Центърът се специализира като услуга за деца в конфликт със закона и техните семейства с нова методика на работа, капацитет 32 места и названието Център за интензивна социално-възпитателна подкрепа. За да се гарантира ефективен достъп на деца от уязвими общности, част от услугите на центъра са изнесени на място в кв. „Надежда“ в Сливен.

:: Наблюдавано жилище  
Наблюдаваното жилище е необходимо за временно настаняване на младежи, навършили 18 години, напуснали корекционно-възпитателни институции. Наблюдаваното жилище е с капацитет 4 места за младежи; ремонтните дейности, обзавеждането и оборудването са финансирани по проекта. Домашният уют на жилището е предоставен от ИКЕА.

:: Преходно жилище  
Планираното Преходно жилище е необходимо за временно настаняване на деца под 18-годишна възраст, напуснали корекционно-възпитателни институции. Преходното жилище ще се разкрие с капацитет 4 места за деца; ремонтните дейности, обзавеждането и оборудването ще бъдат финансирани по проекта. След изграждането Община Сливен ще кандидатства за финансиране на услугата като държавно-делегирана дейност. Домашният уют на жилището е предоставен от ИКЕА.

Защо точно Сливен е домакин на Комплекса от услуги за деца в конфликт със закона: 
В гр. Сливен се намират единствените в страната затвор за жени и поправителен дом за девойки. На територията на община Сливен е и един от двата действащи в страната Социално-педагогически интерната (СПИ), в който деца на възраст от 8 до 18 г. изтърпяват възпитателна мярка. Област Сливен е избрана за създаване на мрежа от услуги за деца в конфликт със закона, деца в риск и техните семейства в резултат на ситуационен анализ, който идентифицира децата в конфликт със закона като силно уязвима група със специфични нужди от подкрепа за: преодоляване на причините за извършване на правонарушения, както и превенция от повторно извършване; помощ за ресоциализация и реинтеграция, образователна, социална и здравна подкрепа; специализирана правна помощ.

Защо Комплексът от услуги за деца в конфликт със закона е важна стъпка в реформата на системата за детско правосъдие:   
Мрежата от услуги, създадена в гр. Сливен, цели да подкрепи важната реформа на системата на детско правосъдие в България, въвеждайки нов модел на предоставяне на интегрирани услуги за деца в конфликт със закона и деца в риск в общността. За целта е създаден ефективен механизъм за координация и сътрудничество на местно и национално ниво. Услугите и дейностите са в сферите на образованието, социалните услуги, правосъдието и правоприлагането, здравеопазването и заетостта. Само интегриран подход, почиващ на международните стандарти за отклоняване от наказателно преследване, алтернативи на задържането и лишаването от свобода и мерки за ре-интеграция и продължаваща грижа, може да гарантира най-добрия интерес на децата в конфликт със закона и интереса на обществото, така че те да се превърнат в хора, уважаващи правата и свободите на другите и спазващи закона.

Допълнителна информация:   
По данни на НСИ през 2014 г. в Сливен има:
- 206 деца с наложени възпитателни мерки по Закон за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (ЗБППМН);
- 236 деца, преминали през „Детска педагогическа стая“ за извършване на статусни нарушения (т.нар. „противообществени прояви“ като бягство от дома, скитничество, просия, проституция);
- 197 деца, извършили деяния, обявени от Наказателния кодекс за престъпления.

Всички те имат нужда от подкрепа и втори шанс!

За УНИЦЕФ:
УНИЦЕФ насърчава прилагането на правата и повишаване на благосъстоянието на всяко дете посредством всяка своя дейност. Заедно с нашите партньори ние работим в 190 страни и територии, за да превърнем този ангажимент в практически действия в полза на всички деца, навсякъде по света, полагайки особени усилия да достигнем до най-уязвимите и социално изключени деца.

За повече информация:  
Жаклин Цочева, Директор Комуникации, УНИЦЕФ България  
02/9696208, е-mail: jtzocheva@unicef.org  

Ивайло Спасов, Консултант Комуникации, УНИЦЕФ България  
0888 40 63 83, ispasov@unicef.org

 

Ние вярваме в 0

09.11.2014 in Проекти

Какво е нужно, за да има 0 деца в бедност, 0 деца, жертви на насилие, 0 деца без образование, 0 деца в институции? ...

Бъдеще без насилие за всяко дете

10.11.2014 in Проекти

През месец ноември 2014 г. bTV и УНИЦЕФ България стартираха съвместна социална кампания, целяща да повиши ...

УНИЦЕФ работи на местата с най-тежки условия, за да достигне до най-уязвимите деца. За да спаси живота им. За да защити правата им. За да им помогне да реализират потенциала си. Работим за всяко дете, навсякъде, всеки ден - в над 190 държави и територии - за да създадем по-добър свят за всеки. И никога не се отказваме.