Дискриминацията срещу децата в институциите

07.01.2013 12:11

Скрита, претендирана или реална и осезаема

УНИЦЕФ България и екип от консултанти проведе в периода юли – август 2012 г. стартиращо проучване
по проект „JUST/2011/PROG/AG/1883 „За достоен труд и по-добър живот без дискриминация” с финансовата подкрепа на Европейската комисия, чрез Програма за заетост и социална солидарност „ПРОГРЕС” (2007-2013 г.) на Европейската общност, който се изпълнява от Министерството на труда и социалната политика. Целта на проучването е да се идентифицират и изследват нагласите на децата, настанени в специализирани институции: какво според тях е дискриминация, какво означава да бъдат третирани справедливо и еднакво; кой и кога според тях ги дискриминира; по какви признаци се самоопределят като дискриминирани: раса, етнически произход, увреждане, възраст, религия или вярвания и сексуална ориентация, с пресечна точка пол (включително множествена дискриминация). Основният фокус на теренното проучване са децата в институционална грижа на възраст 8-18 години, настанени в специализирани институции - домове за деца, лишени от родителски грижи, за деца с умствени увреждания, деца в социално-педагогически интернати и възпитателни училища интернати; деца извън специализираните институции, които са в пряк контактс деца от институциите; деца, които изобщо не са в контакт с деца от институциите, но имат отношение към въпроса, както и към идентифициране на дискриминационните нагласи по изброените признаци с пресечна точка пол на възрастните, работещи в сферата на институционалната грижа и възрастните, които в професионалнияси живот имат контакт с деца, живеещи в институции, например учители,социални работници и т.н.

 

Дискриминацията е процес, който най-често се основава на предразсъдъци и стереотипи и следователно може да бъде рационален и ирационален и съответно неразпознат. Поради спецификата на темата и целевата група е избран качествен метод на проучването, което обхваща деца, живеещи в институции, представителни като типология на институциите за резидентна грижа, съществуващи в България.

Проучването идентифицира конкретни области на проява на дискриминация (неравно третиране) спрямо децата в институциите, която ограничава или лишава децата от достъп и упражняване на основни права, залегнали в Конвенцията за правата на детето като право на живот без насилие, право на образование, право на адекватни медицински грижи, право на свободно време и игра и др. Проучени са подробно всички признаци на дискриминация, заложени в ЗЗДискр., които са релевантни за целевата група, а именно: етническа принадлежност, религия или вяра, увреждане, възраст, социален произход, сексуална ориентация с пресечна точка и фокус пол. По  време на предварителното проучване и анализа на законодателството се формира хипотезата за наличие на категория и признак на дискриминация ‘социално положение’, която се дефинира като дете растящо и отглеждано в институция, извън семейна среда. Тази категория единодушно се разпознава от всички респонденти - децата в институциите, социални работници и различни експерти, свързани с институциите, като отделен и основен признак на дискриминация спрямо децата в институциите от страна на обществото, като те я наричат ‘дете от

дом’. Проучването идентифицира също и проявата на множествената дискриминация спрямо децата, т.е. най-честата хипотеза е, че те са дискриминирани по повече от един признак. Съществен извод от проучването е, че децата от институциите в повечето случаи не осъзнават дискриминацията, на която са подложени, тъй като нямат необходимата емоционална, морална и социална зрялост и знания, за да я разпознаят. Тревожно е обаче, че голяма част от възрастните в системата за закрила на детето проявяват явни дискриминационни нагласи, които сами не разпознават като такива, поради коетo отричат наличието на дискриминация.

Въз основа на резултатите от проучването е изготвен Доклад с конкретни препоръки за развитието на политиката и нормативната база по антидискриминация в домовете за деца в институционална грижа, системата за институционална грижа, образователната система с цел повишаване на чувствителността в обществото и превенция на тези явления.

Подкрепа на деинституционализацията

08.10.2008 in Проекти

Една от приоритетните цели на програмата на УНИЦЕФ за страната е подпомагане процеса на деинституционализация, чрез ...

УНИЦЕФ работи на местата с най-тежки условия, за да достигне до най-уязвимите деца. За да спаси живота им. За да защити правата им. За да им помогне да реализират потенциала си. Работим за всяко дете, навсякъде, всеки ден - в над 190 държави и територии - за да създадем по-добър свят за всеки. И никога не се отказваме.