Методика за условията и начина на предоставяне на социалната услуга "приемна грижа"

16.04.2010 00:00

Настоящата методика е разработена въз основа на Закона за закрила на детето, Закона за социално подпомагане и Правилниците за тяхното приложение, както и в съответствие с Наредбата за критерии и стандарти за социални услуги за деца и Наредбата за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях.

Методиката е разработена след широко обсъждане в мултидисциплинарна група с участието на представители на МТСП, АСП, ДАЗД, доставчици на услуги, НПО и приемни семейства.

Методиката има за цел да зададе критериите за качество на услугата и да очертае задължителните дейности и стъпки при предоставянето на услугата „приемна грижа". В нея се определят и минималните изисквания за материална база и персонал.

Методиката е предназначена да служи на общинските администрации в качеството им на възложители, като им дава основа за предявяване на изисквания по отношение на обхвата и качеството на предлаганата услуга, при провеждането на конкурси за избор на доставчик и при осъществяването на контрол върху качеството.

Тя ще подпомогне дейността на Дирекциите „Социално подпомагане" в развиването и предлагането на услугата „приемна грижа" с направеното разграничение на ролите на доставчик и ОЗД и с описанието на начина на изпълнение на отговорностите на ОЗД.

Приемна грижа

01.01.2009 in Проекти

Децата, лишени от родителски грижи, копнеят за дом и семейство. Те искат да прегръщат и да бъдат прегръщани, да обичат ...

Всяко дете иска семейство - национална кампания за приемна грижа

01.01.2010 in Проекти

Приемната грижа означава да се грижиш за деца в твоя собствен дом, защото техните родители не са в състояние да полагат ...

УНИЦЕФ работи на местата с най-тежки условия, за да достигне до най-уязвимите деца. За да спаси живота им. За да защити правата им. За да им помогне да реализират потенциала си. Работим за всяко дете, навсякъде, всеки ден - в над 190 държави и територии - за да създадем по-добър свят за всеки. И никога не се отказваме.