Междинен отчет по проект "Семейство за всяко дете"

10.12.2012 18:44

Междинен отчет по проект "Семейство за всяко дете"

През последните повече от 15 години в страната активно се развиват услуги за закрила на децата, насочени към различни рискове пред децата – настаняване в специализирани институции, насилие, неглижиране, социално изключване. На територията на страната са създадени множество социални услуги, което доведе и до намаляване на броя на децата, отглеждани в специализирани институции.

Данните показват, обаче, че все още най-малък е делът на услугите, насочени към подкрепа на семействата и към превенция за предотвратяването на рискове от изоставяне. Въпреки намаляването на общия брой на децата в институции, все още броят на децата, които годишно се изоставят от своите родители и се настаняват в специализирани институции, е сравнително висок (около 2000 деца годишно). Броят на децата, отглеждани в домовете за медико-социални грижи за деца (ДМСГД) от 0 до 3 години, намалява бавно в последните 10 години.

Данните сочат, че децата се настаняват в ДМСГД предимно поради крайна бедност на родителите, липса на доходи и жилище, здравословни проблеми на децата, а в някои случаи съпроводено от заболяване и на родителите. Повечето родители на изоставени деца са необразовани и без професионална квалификация.

ДМСГД Шумен е с капацитет за 140 деца. При стартирането на проекта към октомври 2010 г. в него има настанени 107 деца. От тях над 90% са от област Шумен. В дома работи дневен център за деца с увреждания. В дома работят 130 души персонал, сградата и теренът, върху които е разположен домът, са държавна собственост.

Настоящият проект работи за закриване на дома за медикосоциални грижи за деца в град Шумен чрез развиване на областна мрежа от услуги и мерки за превенция и подкрепа на родителите и семействата на малки деца (0-3 години).

Ключови постижения:

Към юни 2012 г. децата, отглеждани в ДМСГД са намаляли над 3 пъти спрямо ситуацията преди две години, когато се подготвяше стартирането на проекта: през октомври 2010 г. децата са 107; близо година след старта на проекта през август 2011 г. те са 66, а през юни 2012 г. децата в ДМСГД вече са само 27.

Показателен за успешната превенция на институционализацията е фактът, че от септември 2011 г. до юни 2012 г. в ДМСГД на практика няма нови настанявания, (с изключение на 3 деца, две от които са с увреждания и тежко здравословно състояние).

В работата по проекта ще продължи изпълнението на следните дейности:

- Превенция на изоставянето на бебета и малки деца на ниво родилен дом;
- Семейно-консултативни центрове в Шумен, Нови пазар и Велики Преслав;
- Обучения и супервизия за ОЗД;
- Супервизия за персонала на ДМСГД.

Нови дейности по проекта:

- Пилотно прилагане и апробиране на разработената от УНИЦЕФ система за домашни посещения на акушерки и патронажни сестри при родилки, новородени бебета и малки деца от 0 до 3 години в област Шумен.

- Съдействие за стартирането на разкритите 2 дневни центъра за деца с увреждания от 0 до 7 години в Шумен и Нови пазар. Помещенията за Дневния център в Нови пазар са ремонтирани и оборудвани и се очаква финансиране от АСП като държавно-делегирана социална услуга. За Дневния център за деца с увреждания в Шумен е необходимо да се предоставят помещения, да се извърши необходимият ремонт и оборудване.

-  Дискусии с държавни институции за стандартизиране на методиката на услугата Семейно-консултативен център, която да бъде утвърдена от АСП и въвеждането на СКЦ като държавно-делегирана дейност с финансов стандарт от Министерски съвет. По този начин ще бъде гарантирана устойчивостта на новите интегрирани услуги след приключване на финансирането по проекта.

Семейство за всяко дете

15.10.2010 in Проекти

Всяка година над 2 000 български деца биват изоставени и настанени в институции. Медицински доказано е, че отглеждането ...

УНИЦЕФ работи на местата с най-тежки условия, за да достигне до най-уязвимите деца. За да спаси живота им. За да защити правата им. За да им помогне да реализират потенциала си. Работим за всяко дете, навсякъде, всеки ден - в над 190 държави и територии - за да създадем по-добър свят за всеки. И никога не се отказваме.