Международна конференция посветена на младежите в България, които нито работят, нито учат, нито са в процес на квалификация или преквалификация

18.05.2015 18:00

 

КАКВО? Представянето на първото по рода си национално изследване върху профила на подрастващите и младежите, които не работят, не учат и не се обучават (т.нар. NEETs - neither in employment nor in any education or training), кактои обсъждането на препоръки за справянето с този проблем. Групата включва хората на възраст 15-24 г., които са безработни или икономически неактивни (според определенията на Международната организация на труда) и не участват в никаква форма на обучение или курс за квалификация (Комитет по заетостта на ЕК).

КОГА? 19 май, вторник, 9 часа

КЪДЕ? София Хотел Балкан, зала Роял 1

КОЙ? Вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин; представители на Министерството на образованието и науката, както и Министерството на младежта и спорта; представители на правителството в Румъния; УНИЦЕФ-България; УНИЦЕФ-Румъния; международни експерти.

ЗАЩО? През 2014 г. младите хора в България, които не работят, не учат и не се обучават, представляват 22% от всички подрастващи и младежи на възраст между 15 и 24 години. С този дял България заема незавидното първо място сред страните-членки на Европейския съюз, където младите хора, които не работят и не участват в образование или обучение, са 12.9%.

Групата на тези младежи е с различен социално-демографски профил, различна степен на трудова и социална активност и различна степен на мотивация, нагласа и възможност за промяна на статуса им. Вероятността за отпадане от образованието или пазара на труда се влияе от нарушенията в 4 основни области: семейна и социална среда и начин на живот; образование; участие в пазара на труда; лична мотивация.

Проблемът с групата на младите хора, които не учат, не работят и не се обучават, трябва да влезе спешно в политическия дневен ред, тъй като ежегодните икономически загуби от оттеглянето на младежи от пазара на труда възлизат на 1.9 млрд. лв.

За УНИЦЕФ:
УНИЦЕФ насърчава прилагането на правата и повишаване на благосъстоянието на всяко дете посредством всяка своя дейност. Заедно с нашите партньори ние работим в 190 страни и територии, за да превърнем този ангажимент в практически действия в полза на всички деца, навсякъде по света, полагайки особени усилия да достигнем до най-уязвимите и социално изключени деца.

За повече информация:
Ивайло Спасов, Консултант Комуникации, УНИЦЕФ България – 0888406383; ispasov@unicef.org

 

 

УНИЦЕФ работи на местата с най-тежки условия, за да достигне до най-уязвимите деца. За да спаси живота им. За да защити правата им. За да им помогне да реализират потенциала си. Работим за всяко дете, навсякъде, всеки ден - в над 190 държави и територии - за да създадем по-добър свят за всеки. И никога не се отказваме.