Моят глас е важен

30.03.2015 15:38

 

Инициативата е насочена към промяна на обществените нагласи относно правото на детско участие 

30 март 2015 г. Детският фонд на ООН в България стартира публична кампания „Моят глас е важен“. Това е информационна и социална инициатива, която цели промяна на обществените нагласи по отношение на правото на детско участие – т.е. даването на възможност на децата и младежите да изразяват свободно своето мнение по всички въпроси, които ги касаят пряко или косвено (в семейството, училището, градската среда, обществото и държавата като цяло).  

Публичният етап на кампанията е продължение на лансираното по-рано този месец широкомащабно допитване до децата в България. До този момент хиляди млади хора изразиха своите мнения за сфери от живота си, които ги касаят пряко – като семейна среда, социална закрила, образование, здравеопазване, свободно време и т.н. До 10 април и останалите деца имат шанса да споделят позициите си на www.unicef.bg/glas. Целта е техните мнения да бъдат взети под внимание, когато властите в държавата актуализират по-късно тази година Националната стратегия за детето - 2008-2018 г. (повече подробности - тук). 

Какво е детското участие?

Детското участие представлява информирано и доброволно включване на децата, включително деца от маргинализираните групи, деца на различна възраст и с различни способности, във всички въпроси, които ги засягат пряко или косвено.

Детското участие е право на всички деца, както индивидуално, така и когато участват в група или представляват други деца. На индивидуално равнище, децата имат право да бъдат изслушвани и мненията им вземани под внимание, когато възрастните (родители, роднини, учители, лекари, съдии и други специалисти) вземат решения, които ги засягат. Като група, децата имат правото да им се даде възможност да оказват влияние върху и да дават информация във връзка с решенията, които се вземат в обществото, напр. в училища, местни администрации, доставчици на услуги, организации на гражданското общество или правителството.

Правото на детето да бъде изслушвано е регламентирано в Конвенцията на ООН за правата на детето. Тя дава на детето уникален социален и правен статут, признавайки, че макар децата до 18-годишна възраст да нямат пълна автономност, въпреки това те са носители на права. Това признаване възлага конкретни задължения на възрастните по отношение на децата: от тях се иска да гарантират подходяща закрила и да насърчават най-добрия интерес на детето, но правейки това трябва в същото време да гарантират, че е осигурено време, пространство и възможности децата сами да изразяват своите мнения и те да бъдат вземани под внимание при всички решения и действия, които ги засягат.

Защо участието е важно?

Участието е основно право, но то също така е и средство, чрез което могат да бъдат реализирани други права.

По-добър процес на вземане на решения: Децата имат уникални прозрения, знания и гледна точка за собствения си живот, които могат да се използват за осигуряване на информация за законодателството, политиките, разпределението на бюджета и услугите и така да се подобри процесът на вземане на решения. Активното им ангажиране ще има положителен принос за развитието като оползотворява техния опит, напр. за семейния бюджет, пречките за ефективното учене в училище, или подобряване на достъпа до водоснабдяване и канализация. Много права могат ефективно да се реализират, зачитат и защитават единствено с активното участие на децата. Създаването на възможност за изслушване на отделното дете е жизненоважно, за да се гарнира, че се вземат подходящи решения по отношение напр. упражняване на родителските права в случаите на развод или раздяла, осиновяването, настаняването в системата за грижа, младежкото правосъдие, здравеопазването или наблюдението на стандартите за грижа в институциите. 

Придобиване на умения: Децата придобиват умения, знания, компетенции и увереност чрез участието. Следователно то засилва тяхното развитие и допринася за образователния им потенциал, оптималното им развитие и капацитета им да упражняват своите права.

По-добра закрила: Участието води до по-добра закрила. Децата, на които не се дава право на глас и са пасивни могат да бъдат подложени на насилие от страна на възрастните  сравнително безнаказано. Осигуряването на информация на децата, насърчаването да дават глас на своите притеснения и въвеждането на безопасен и достъпен механизъм за протестиране срещу насилието и злоупотребата са ключови стратегии за осигуряване на ефективна закрила. Децата, които имат достъп до информация за здравето и сексуалността могат по-добре сами да се защитават от нежелана бременност, болести, предавани по полов път и ХИВ. Децата-работници, които създават и се присъединяват към сдружения могат да се защитават по-добре срещу експлоатация и насилие. Установено е, че възможностите за участие са от съществено значение при конфликти и кризисни ситуации.

По-активно гражданско участие: Участието насърчава гражданската ангажираност и активната гражданска позиция. Чрез опита от пряко участие по въпроси, които са важни за тях, децата придобиват способност да дадат своя принос за създаването на мирни и демократични общества, които зачитат правата на човека. Участието допринася за формирането на култура на уважение, в която вземането на решения става чрез водене на преговори, а не чрез конфликти. Децата също така научават, че правата на човека са реципрочни и взаимни, а не път към егоистичен индивидуализъм.

Подобрена отчетност: Участието има централно значение за процеса на изграждане на отчетност и насърчаване на доброто управление. То е средство, чрез което от правителствата и другите отговорни структури може да се търси отговорност. Инвестирането в изграждане на капацитета на децата и тяхната ангажираност за активно участие ще допринесе за създаването на по-прозрачно и открито управление. Участието на общността в решенията на органите на властта помага да се подобрят публичните услуги, да се търси отчетност от длъжностните лица, да се гарантира справедливост и да се засили върховенството на закона.

Стандарти и елементи на детското участие

През годините с развиването на все повече инициативи за детско участие, става ясно, че има редица основни стандарти, които са необходими, за да се гарантира ,че процесът е етичен и има смисъл за децата. Тези стандарти са определени от Комитета по правата на детето, като набор от девет основни изисквания, с които трябва да е съобразена всяка инициатива за участие: детското участие трябва да бъде доброволно, прозрачно и информирано, уважаващо, уместно, съобразено с децата, включващо, подкрепено от обучение, безопасно и чувствително към риска, отговорно (да има обратна връзка).

За да бъде пълноценно, участието трябва да съдържа следните елементи:

•  скруктура: на децата трябва да бъде дадена възможност да изразяват мнение;

•  глас: децата трябва да бъдат подпомогнати да формират и изразяват мнението си;

•  публика: мненията трябва да бъдат чути;

•  влияние: въз основа на мненията, трябва да бъдат предприети съответните действия.

Основни предизвикателства пред детското участие в България?

-  Липса на информираност и неразбиране какво е детско участие;

-  Липса на традиции и опит;

-  Социални норми и преобладаващи негативни нагласи: по правило мнението на децата не се търси и не се зачита; съществува широко разпространено разбиране, че на децата не може да се вярва и съответно има недоверие в способностите им да участват;

-  Правото на участие е залегнало в някои закони и стратегии, все още липсват ефективни механизми за неговото широко прилагане;

-  Неравенство по отношение на възможностите за участие: най-уязвимите деца, които имат най-голяма нужда да бъдат чути са най-често са изключени от участие.

 

За УНИЦЕФ:   
УНИЦЕФ насърчава прилагането на правата и повишаване на благосъстоянието на всяко дете посредством всяка своя дейност. Заедно с нашите партньори ние работим в 190 страни и територии, за да превърнем този ангажимент в практически действия в полза на всички деца, навсякъде по света, полагайки особени усилия да достигнем до най-уязвимите и социално изключени деца.

За повече информация:  
Ивайло Спасов, Консултант Комуникации, УНИЦЕФ България  
Тел. 0888 40 63 83, E-mail: ispasov@unicef.org

 

Моят глас е важен

28.04.2015 in Проекти

През месец Март 2015 г. УНИЦЕФ България стартира информационна и социална кампания, посветена на правото на детско ...

УНИЦЕФ работи на местата с най-тежки условия, за да достигне до най-уязвимите деца. За да спаси живота им. За да защити правата им. За да им помогне да реализират потенциала си. Работим за всяко дете, навсякъде, всеки ден - в над 190 държави и територии - за да създадем по-добър свят за всеки. И никога не се отказваме.