Национална стратегия за детето

09.03.2015 12:15

Какво е Национална стратегия за детето?

 

Националната стратегия за детето е важен документ, чиято цел е да направи живота на децата в България по-добър и да им предостави всичко необходимо за тяхното развитие. Стратегията очертава области от живота на децата, като семейна среда, здравни грижи, образование, свободно време, и други и описва конкретни стъпки и действия, които възрастните трябва да предприемат, за да могат всички деца в България да имат равни възможности и да живеят добре.

Стратегията се базира на основните принципи на Конвенцията на ООН за правата на детето: 

 -всички деца имат равни права и право на защита от дискриминация
 -всички деца имат право на живот, оцеляване и развитие
 -всички деца имат право да изкажат своите възгледи, по въпроси, които са важни за тях
 -всички действия, насочени към децата трябва да са в техния най-добър интерес

Повече за различните области на стратегията можете да прочетете по-долу.

Семейна среда

Семейната среда и връзката с родителите е много важна за развитието на всяко дете. Родителите или другите лица, които отглеждат детето трябва да осигурят условия за живот, необходими за развитието на детето. Повечето семейства отглеждат децата си без да имат затруднения, но някои семейства понякога се нуждаят от подкрепа.

В Националната стратегия за детето са посочени дейностите, които държавата предприема, за да помага на  родителите в грижите им за децата. Част от дейностите в тази област са насочени към: 

-Развиване на уменията на родителите;
-Промяна на отношението към детето;
-Подкрепа по време на бременност и раждане;
-Парична помощ за бедните семейства;
-Създаване и подобряване на яслите и детските градини;
-Включване на децата с увреждания в детските заведения;
-Предотвратяване на изоставянето на деца;
-Грижа за децата без родители и осиновяване.

Здравни грижи и обслужване

В различните години от живота си, децата са изложени на различни здравни рискове. Когато децата са малки те боледуват по-често от настинки и заразни болести.  С навлизането в тинейджърска възраст, болестите са свързани по-скоро с тяхното поведение.  Употребата на алкохол и цигари не само вреди на здравето, но и често води до инциденти..

Здравето на децата е основен приоритет на Националната стратегия за детето. За да могат да растат децата здрави, е много важно те и техните родители да знаят как да се предпазват от болести и как да водят здравословен начин на живот. В стратегията са описани редица дейности, които предпазват доброто здраве на децата: 

-Предоставяне на здравно образование на децата и техните родители;
-Предоставяне на добра медицинска грижа;
-Повишаване на физическата активност на децата;
-Насърчаване на здравословно хранене;
-Осигуряване на здравни грижи на децата, които живеят в отдалечени райони;
-Провеждане на образователни кампании сред децата и младите хора.

Образование

Всяко момче и момиче има право да получи добро образование. Образованието трябва да започне от ранна възраст, за да може всяко дете да развие пълните си възможности.

Образованието е важно, за да можеш да се справяш със сметките, да пишеш и четеш, да имаш добра обща култура и да си намериш работа, но не само за това. Правото да можеш да учиш и да получиш качествено образование, съобразено с твоите качества и нужди ти дава възможност да избираш – как да се развиваш, какво да работиш, къде и как да живееш, как да помагаш на другите, и увереност да защитаваш избора си. Затова стратегията предвижда мерки и действия за осигуряване на достъпно и приобщаващо образование за всички деца в България. Сред тях са: 

-Осигуряване на възможност всички деца да посещават детска градина и да се записват на предучилищна подготовка, независимо с кого и къде живеят;
-Приобщаване на децата, които имат нужда от допълнителна помощ и подкрепа в училище чрез създаване на достъпна среда, допълнително обучени учители/специалисти, съобразени с нуждите им учебни програми;
-Подкрепа на семействата и децата, така децата че да посещават училище редовно и да не отпадат, и помощ за вече отпадналите да се върнат в училище;
-Развиване на учебни програми, които дават теоретични знания, практически умения, информация за това какво се случва по света и възможност за учене на чужди езици, както и обучение по информационни и комуникационни технологии;
-Създаване на среда в детската градина и в училище, в която всяко дете и ученик е важен и значим независимо от пола му, цвета на кожата, езика, произхода или семейството му и различието не е повод и оправдание за различно (лошо) отношение; 
-Създаване на условия ученикът активно да участва в учебния процес и в решенията, които се вземат в училище. 

Отдих, свободно време и развитие способностите на детето

Всички деца - момчета и момичета, по-малки и по-големи, трябва да имат възможност да играят и да си почиват. Свободното време, игрите, срещите с приятели са от огромно значение за развитието на децата. В днешно време децата често споделят, че са натоварени и нямат време.  

Затова е необходимо да се намери баланс между дейности, с които си зает всеки ден и времето, което имаш за почивка и нещата, които обичаш да правиш. За да може всяко българско дете да има възможност да прекарва свободното си време по интересен начин и да развие своите способности е необходимо: 

-Да се обновят читалищата и да се създадат детски центрове;
-Да се стимулират децата с изявени дарби;
-Общините да приемат програми с дейности за децата през лятото;
-Да се продължи изграждането на спортни и игрови площадки;
-Да се създаде достъпна среда за децата с увреждания до местата за спорт, отдих и развлечение;
-Медиите да разработят развлекателни програми за деца;
-Да се увеличи броят да децата, които практикуват спорт

Насилие

Насилие има, когато някой използва своята сила или положение, за да нарани някой друг нарочно, а не по невнимание. Насилието може да бъде физическо и да нарани тялото и здравето на човек, но може да бъде и такова, което да нарани сърцето, чувствата и ума ти.  Насилието над деца се случва навсякъде по света, независимо от възрастта, семейството, религията, образованието, културата. То може да се случи навсякъде - у дома, на улицата, в училище.

Важно е обществото да има информация за насилието, за да може насилието над деца да спре. Важно е и ти да знаеш, че имаш право на защита и помощ, ако си жертва на насилие или станеш свидетел на насилие – към кого да се обърнеш, за да съобщиш, от кого можеш да получиш закрила и подкрепа, какво се случва с насилника. Затова Стратегията предвижда:

-Да се предоставя повече информация за насилието на всички – обществото, децата и младите хора, семействата, учителите да могат да разпознават насилието и да сигнализират;
-Да се създадат програми и услуги за деца, жертви на насилие, които да им помогнат да преодолеят последиците и да се възстановят;
-Да се променят законите, така че да гарантират забрана на насилието и всички действия, които нараняват здравето и достойнството на децата;
-Да се създаде възможност за децата да разкажат какво им се е случило на добре обучени професионалисти и в подходяща среда – извън полицейския участък или съда, така че да не разказват едно и също нещо, много пъти и на различни хора.

Детско правосъдие

Децата не носят същата отговорност като възрастните, когато нарушат правилата, но е важно да имат възможност да бъдат изслушани, да разберат значението на действието си особено в случаите, когато пострада друг човек, да им се даде възможност да поправят вредата, когато е възможно и да бъдат подкрепени от професионалисти. За да се постигне това, Стратегията предвижда:

-Всички професионалисти, които работят с дете в конфликт със закона: полицаи, социални, работници, прокурори, съдии и др. да работят по-добре заедно, за да вземат решения в най-добър интерес на детето;
-Всички професионалисти да бъдат добре обучени и специализирани, за да мога работят с дете в конфликт със закона.

Оказване на закрила на непридружени деца, деца-бежанци и имигранти

Всяка година хиляди деца напускат своята родина и пристигат в Европа. Някои от тях пристигат със своите родители, роднини или близки, а има и деца, предприели опасното пътуване сами. Войни, насилие, нарушаване на човешките права, бедност са само част от причините, поради които децата търсят закрила в други държави.

Всички деца, които се намират на територията на България, без значение дали са деца-бежанци или имигранти имат същите права като всички останали деца. В Стратегията се посочва, че:

-Децата-бежанци, които са дошли без своите родители, трябва да бъдат защитавани по-добре.

Право на идентичност и защита от дискриминация

Един от основните принципи на Конвенцията на ООН за правата на детето е недискриминацията. Към всички деца трябва да се отнасяме по един и същи начин, независимо от техния пол, цвят на кожата, произход, религия или увреждане. Но въпреки това, днес много деца или групи деца страдат от дискриминация, защото са различни.

В Националната стратегия за детето се казва, че е необходимо да се направи следното:

-Да се образова обществото като се покажат различните форми на дискриминация при децата и последиците за тяхното развитие;
-Да се направят разяснителни кампании в училище, насочени към учениците, родителите и учителите;
-Да се създадат специални програми за обучение в среда, в която има деца с различни националности;

 Участие на децата

Всяко дете има право да изрази свободно своето мнение и да бъде възприето на сериозно. Някои възрастни смятат, че децата са малки, за да имат собствено мнение, други пък искат да ги защитят и казват, че децата не бива да бъдат питани, за да не се натоварват. Децата имат нужда да бъдат изслушвани от своите родители, учители и други възрастни. По този начин те порастват отговорни и уверени млади хора. За да могат децата да изразяват свободно своето мнение, е необходимо:

-Да се създадат структури, чрез които децата да изразяват своето мнение и да оказват влияние, като Училищни съвети, Общински съвети на децата и други;
-Децата да участват на всички срещи, на които се обсъждат въпроси за училището, учебните програми, извън-класните дейности;

 

 

УНИЦЕФ работи на местата с най-тежки условия, за да достигне до най-уязвимите деца. За да спаси живота им. За да защити правата им. За да им помогне да реализират потенциала си. Работим за всяко дете, навсякъде, всеки ден - в над 190 държави и територии - за да създадем по-добър свят за всеки. И никога не се отказваме.