Откриване на Синя стая в град Монтана - специализирано помещение за изслушване и разпит на деца

23.07.2014 12:13

Сряда, 23 юли 2014 г.  Синя Стая - специализирано помещение за изслушване и разпит на деца, бе официално открита в град Монтана. Церемонията бе последвана от кръгла маса, където професионалисти обсъдиха практики по щадящо изслушване на деца. Бяха представени международни стандарти и националното законодателство в областта на правосъдието за детето.

Използването на специализирани помещения за изслушване и разпит, особено за децата свидетели и жертви на насилие, се утвърждава в България през последното десетилетие в съответствие със съществуващите добри практики в страни като Норвегия, Швеция, Исландия, както и на опита на Франция и Полша, съобразени с международните стандарти.

Целите са да се избегне допълнителното травмиране на детето в процеса на разследване и правораздаване и да се защитят неговите права и най-добър интерес, като в същото време се гарантира събирането на пълна и точна информация по даден случай, за да може да се приложи ефективно правосъдие.

Децата, участващи в правни процедури, независимо дали като свидетели или жертви на престъпление, деца в конфликт със закона или участници в административни и граждански производства са уязвими и затова е необходимо да ползват от щадящи процедури, прилагани от специално обучени професионалисти.

„Защитата на правата на всички деца и особено на децата свидетели и жертви на престъпления е приоритет на държавната политика, чието успешно изпълнение зависи от съвместните усилия на всички професионалисти“, изтъкна Николай Пенчев, областен управител на Монтана, по време на откриването на стаята.

 „2014 година е силна за община Монтана, защото има над 30 проекта, които се изпълняват, но тази инициатива е особено важна заради фокуса върху децата. Радвам се, че ще можем да дадем възможност на професионалистите да вършат добре работата си“, каза Златко Живков, кмет на община Монтана.

„Синята стая е помещение, което е важно, но би останало само едно помещение, ако не се използва от обучени съдии, прокурори, полицаи, социални работници, психолози и други професионалисти, които да разбират и да осъзнават, че това, което правят, трябва да е в най-добър интерес на детето, като по този начин изпълняват и целите на правосъдието“, заяви Милена Харизанова, програмен директор „Закрила на детето“ УНИЦЕФ България

Въвеждането на практиката за разпит и изслушване на деца в Синя стая е част от общите усилия на УНИЦЕФ, Областна администрация Монтана и всички общини в областта, които започнаха през 2013 година с подписване на Меморандум за сътрудничество на областно ниво за повишаване на благосъстоянието на децата. Основната цел на партньорството е създаване на модел за работа и система от ефективни услуги за подкрепа на малките деца и техните родители, децата в риск и уязвими семейства и общности.

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ:

Борислав Стоичков, Асистент Комуникации, УНИЦЕФ България
тел.: 02/9696208, bstoitchkov@unicef.org

За УНИЦЕФ:

УНИЦЕФ е Детският фонд на Организацията на Обединените Нации и част от голямото семейство на ООН. От 1946 година насам, УНИЦЕФ е водеща организация, работеща в полза на децата, представена в над 190 страни по света. УНИЦЕФ помага за оцеляването и благоденствието на децата от ранното детство до юношеството. УНИЦЕФ оказва помощ в областта на детското здравеопазване и пълноценното хранене, за осигуряване на основно образование за всички момичета и момчета, както и за закрила на децата от насилие, експлоатация и СПИН. УНИЦЕФ се финансира изцяло от доброволни дарения на отделни лица, фирми, фондации и правителства.

УНИЦЕФ работи на местата с най-тежки условия, за да достигне до най-уязвимите деца. За да спаси живота им. За да защити правата им. За да им помогне да реализират потенциала си. Работим за всяко дете, навсякъде, всеки ден - в над 190 държави и територии - за да създадем по-добър свят за всеки. И никога не се отказваме.