Оценка на състоянието и анализ на профила на подрастващите и младежите, които не работят, не учат и не се обучават (NEETS)

19.05.2015 11:05

 

РЕЗЮМЕ .pdf
 
ПЪЛЕН ДОКЛАД .pdf
 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 .pdf
 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 .pdf
 
Световната криза от началото на 21-ви век предизвика сътресения във всички сектори и се отрази върху съдбата и житейските перспективи на много хора. Последиците от кризата рефлектираха болезнено и върху младите хора, като ги изправиха пред нови предизвикателства, включително увеличаване на рискa от отпадане от училище, дългосрочна безработица, маргинализация и социално изключване. Все повече млади хора не са ангажирани в образование, заетост и обучение и попадат в категорията NEETs (Not in Employment, Education and Training).
 
За УНИЦЕФ България темата NEETs е особено важна в контекста на целите на организацията: подобряване на достъпа до образование, заетост и обучение на подрастващите, разработване на възможности за „втори шанс“ за преждевременно отпадналите от училище и на иновативни модели за реинтегриране на подрастващите и младите хора в заетост, образование или обучение. Подрастващите и младежите на възраст от 15 до 24 г., които не учат, не работят и не се обучават са във фокуса на изследването „NEETs в България: Състояние и профил на подрастващите и младите хора извън образование и заетост“. То очертава състоянието и профила на тези млади хора и анализира факторите, които увеличават риска от попадане в групата на NEETs.
 
Tова изследване има и друга цел: да мобилизира и обедини усилията на институциите на държавно и регионално ниво, местните власти, социалните партньори и неправителствените организации за създаване на подкрепяща среда за младите хора, за да могат да участват пълноценно в обществения живот и да постигнат своя пълен потенциал. Защото дългосрочното преодоляване на предизвикателствата пред младите хора, които не работят и не са ангажирани в учене и обучение, е възможно само ако се превърне в общо споделена кауза от всички заинтересовани страни. NEETs имат имена и лица, лична съдба и минало. От всички нас зависи да имат шанс за развитие и по-добро бъдеще, защото от техния успех зависи просперитета на цялото общество.
 
Таня Радочай
Представител на УНИЦЕФ за България
 

УНИЦЕФ работи на местата с най-тежки условия, за да достигне до най-уязвимите деца. За да спаси живота им. За да защити правата им. За да им помогне да реализират потенциала си. Работим за всяко дете, навсякъде, всеки ден - в над 190 държави и територии - за да създадем по-добър свят за всеки. И никога не се отказваме.