Първите седем години – ключ към успеха в живота

05.06.2014 12:27

Конференцията „Първите 7“ събра представители на отговорните държавни институции и неправителствения сектор в България, за да обсъдят ранното детско развитие

София, 5 юни 2014 г. България е увеличила дела на деца на възраст 3-6 г., посещаващи образователни институции, от 73 на 83.6% през последните седем години. Въпреки това трябва да се положат допълнителни усилия за предоставянето на образование и грижа в ранната детска възраст, особено за уязвими и бедни семейства. Така например, изследване за ромите на Световната банка, Програмата за развитие на ООН и Европейската комисия показва, че само около 40% от ромските деца посещават детска градина. Освен това съществуват научни доказателства, че първите 1000 дни са най-важните в живота на детето – затова предоставянето на качествени услуги и на индивидуална подкрепа за родителите по време на този ключов период се отплаща чрез подобрени познавателни умения, значително по-високи образователни постижения, силно намален дял на отпадналите от училище и по-добър старт в живота.

Как да се подобрят обществените услуги, свързани с ранното детско развитие; кой е отговорен за тях и какво може да се направи, за да се постигне широк консенсус за прилагането на по-интегриран подход за детско развитие – това бяха основните въпроси, които събраха представители на държавата и гражданското общество на конференцията под надслов „Първите 7“. Събитието бе организирано от УНИЦЕФ България и Световната банка.

Във форума по въпросите на ранното детско развитие, който се проведе в София, взеха участие доц. Даниела Бобева, Вицепремиер на България по икономическото развитие; г-жа Таня Радочай, Представител на УНИЦЕФ за България; г-н Маркус Репник, Представител на Световната банка за България; г-жа Мукаддес Налбант, Зам.-министър на образованието и науката; проф. Чавдар Славов, Зам.-министър на здравеопазването; г-н Лазар Лазаров, Зам.-министър на труда и социалната политика; г-жа Ева Жечева, Председател на Държавната агенция за закрила на детето; както и редица други български и международни експерти, имащи отношение към политиките за деца в ранна детска възраст и техните семейства, включително представители на академичните среди и неправителствени организации.

Пълноценният старт в живота на всяко дете е определящ за възможността то да развие своя потенциал в най-пълна степен, както и за перспективите за развитие на цялото общество. Според анализа на Световната банка „САБЕР Ранно детско развитие“ и според анализи на УНИЦЕФ обаче, за да има възможност всяко дете в България да развие пълния си потенциал, страната се нуждае от интегрирана национална политика и по-добра координация на съществуващите политики и услуги в тази сфера. Обединяването около единна визия и стратегия за повишаване на благосъстоянието на децата в ранна възраст би довело до създаването на интегриран подход както при планирането, така и при предоставянето на съответните услуги за децата и семействата им. Конференцията „Първите седем“ е първата стъпка към изграждане на национален консенсус за необходимостта от засилване на инвестициите в малките деца и семействата, като прави преглед на съществуващите политики и институционална рамка и разглежда възможностите за интегрирането им в цялостна стратегия. 

„Първите години в живота на детето са най-важни, защото са основа за успех в живота. Те са също толкова важни и за всяко общество, защото са най-добрата възможност да се насърчи просперитета, социалното включване и стабилност на обществото. Ранното детско развитие е най-силният инструмент за преодоляване на неравенствата и шанс да се осигури възможност на всички деца да развият своя потенциал. Ако ученето започва още със самото раждане, то неравенствата започват още преди раждането, в периода на бременността. Именно този период на мозъчно развитие е една огромна възможност, за която родителите трябва да знаят повече, а експертите и обществото като цяло да се възползват от нея, тъй като интервенциите в по-късен етап от живота са възможни, но са далеч по-скъпи и много по-неефективни. Затова трябва да помним, че всяко дете е нужно и всяко дете има право на най-добър старт в живота“, заяви г-жа Таня Радочай, Представител на УНИЦЕФ за България.

Като родители всички ние знаем, че инвестирането в децата ни означава не просто да ги храним и да ги обличаме, но и да им отделяме внимание и да им даваме любов. Като икономисти всички сме убедени, че всеки долар, похарчен за ранно детско развитие, носи възвращаемост. В резултат тези вложения се превръщат в по-добри възможности в живота и едно по-благосъстоятелно общество“, изтъкна Маркус Репник, Постоянен представител на Световната банка за България, Словакия и Чехия.

Българските заместник-министри на здравеопазването, труда и социалната политика и образованието и науката представиха основните възможности и трудности при предоставянето на най-добрата грижа за децата на България в ранна детска възраст. Джейн Барлоу, професор по обществено здравеопазване през ранното детство, в Университета „Уоруик“, Обединено Кралство, разгледа съвременните научни разбирания за ранното детство, влиянието му върху цялостния живот на човека и отражението им в публичните политики. Опитът на Чили при формирането и работата на интегрирана система за ранно детско развитие, обединяваща образователните институции, здравните специалисти и социалните работници в името на чилийските деца, беше представен от Вероника Силва, експерт по социална закрила в Световната банка, а гл. ас. д-р Мария Трифонова от Института за изследване на населението и човека към БАН разгледа предизвикателствата пред ранното детско развитие, породени от социално-икономическите условия.

За да осигурят последвателност относно консенсуса от Конференцията по въпросите на ранното детско развитие „Първите седем“, УНИЦЕФ и Световната банка ще продължат да подкрепят усилията за популяризиране на разбирането за ранното детство като ключов период от живота на детето и необходимостта от нов подход в политиката за децата и семействата в рамките на интегрирана стратегия за ранно детско развитие.

 

Програма и презентации: 

Дневен ред

“Съвременни разбирания за ранното детство и тяхното отражение в политиката и практиката” - Джейн Барлоу, професор по обществено здравеопазване през ранното детство, Университет „Уоруик“, Обединено Кралство

- “Предизвикателството да се осигури добър старт на всяко дете в България” - Гл. ас. Мария Трифонова, Институт за изследване на населението и човека към БАН

 - Анализ на Световната банка на политиките за ранно детско развитие в България (“САБЕР Ранно детско развитие”) – основни изводи и препоръки

- Интегрирана политика и услуги за ранно детско развитие – от опита на Чили, Вероника Силва, старши специалист в сферата на социалната закрила, Световна банка

 

За повече информация: 

Ивелина Таушанова, Връзки с обществеността, Световна банка, България
itaushanova@worldbank.org, тел.: 02/96 97 239


Жаклин Цочева, Комуникации, УНИЦЕФ България,
jtzocheva@unicef.org, тел.: 02/96 96 208

 

За Световната банка:

Световната банка е най-големият глобален източник на финансиране на проекти в образованието. През последните 50 години банката е финансирала над 1500 проекта на стойност над 70 млрд. щатски долара в сектор образование като 40 на сто от средствата са вложени след 2000 г. Към януари 2013 Световната банка управлява портфолио от образователни проекти в 71 държави на обща стойност 9 млрд. щатски долара. Приетата през 2011 г. Стратегия на Световната банка за образователния сектор до 2020 г. поставя основите на 10-годишна визия с особен фокус върху най-важния приоритет на банката - ученето за всички, подчинено на три водещи принципа – да се инвестира рано, да се инвестира разумно и да се инвестира за всички.

За УНИЦЕФ:

УНИЦЕФ е Детският фонд на Организацията на Обединените Нации и част от голямото семейство на ООН. От 1946 година насам, УНИЦЕФ е водеща организация, работеща в полза на децата, представена в над 190 страни по света. УНИЦЕФ помага за оцеляването и благоденствието на децата от ранното детство до юношеството. УНИЦЕФ оказва помощ в областта на детското здравеопазване и пълноценното хранене, за осигуряване на основно образование за всички момичета и момчета, както и за закрила на децата от насилие, експлоатация и СПИН. УНИЦЕФ се финансира изцяло от доброволни дарения на отделни лица, фирми, фондации и правителства.

 

 

УНИЦЕФ работи на местата с най-тежки условия, за да достигне до най-уязвимите деца. За да спаси живота им. За да защити правата им. За да им помогне да реализират потенциала си. Работим за всяко дете, навсякъде, всеки ден - в над 190 държави и територии - за да създадем по-добър свят за всеки. И никога не се отказваме.