Родителите на малки деца в Шумен ще получават подкрепа в семейно-консултативен център на УНИЦЕФ съвместно с община Шумен

20.09.2011 10:00

 

ШУМЕН, 20 септември 2011 г.

Днес отвори врати първиятСемейно-консултативен център за деца и родители в гр. Шумен, реализиран с финансиране от благотворителното предаване „Великолепната шесторка" 2, излъчено по bTV съвместно с УНИЦЕФ.

На откриването присъстваха Диана Вакарелска, Директор „Социална политика" на УНИЦЕФ България, Кметът на Община Шумен,  Красимир Костов, Ралица Тодорова, Областен управител на Шумен и Седат Кадиев, Заместник-кмет по социални дейности.

„Създаването на този център е изключително важна крачка в процеса на деинституционализацията на децата от домовете за медико-социални грижи. За УНИЦЕФ България това е дългосрочен процес, защото ние силно вярваме, че отговорността за отглеждането на децата е на родителите. Именно затова създаваме център, в който да подкрепяме родителите да изпълняват тази си отговорност като това гарантира по-доброто бъдеще на децата" каза Диана Вакарелска, Директор "Социална политика" на УНИЦЕФ България.

Една година след старта на благотворителното шоу на bTV „Великолепната шесторка 2", реализирано съвместно с УНИЦЕФ, почти половината деца от дома в Шумен вече растат в семейство. Благодарение на средствата, дарени от зрителите на bTV, е предотвратено настаняването на 14 деца в Дома, а 53 деца са напуснали Дома. От тях 17 са осиновени, 6 са върнати при родните им семейства, 1 дете е в разширеното си семейство, 27 деца се отглеждат от приемни родители. С повече от 50% са намалели новопостъпилите деца в Дома - 20 деца от януари 2011 г. В момента общият им брой е 62, докато през октомври 2010 г. бяха 107.

Семейно-консултативният център за родители и малки деца  се реализира в партньорство с Община Шумен, която предоставя помещението за безвъзмездно ползване. УНИЦЕФ инвестира 170 000 лв. за функционирането на Центъра за родители и малки деца. Такъв тип центрове ще бъдат създадени също в общините Нови пазар и Върбица в началото на 2012 г.

Семейно-консултативният център е иновативна услуга, която обединява интегрирани социални, здравни, образователни услуги. Той ще предлага консултации, индивидуална и групова подкрепа на семейства с малки деца в риск. Майките и татковците ще имат възможност да посещават „Училище за родители", които ще им помогнат да развитият родителски умения. Центърът ще подготвя подрастващи и млади хора за семеен живот с консултации по семейно планиране и превенция на нежелана бременност.

Основен фокус в дейността му е работата по превенция на изоставянето на деца и настаняването им в институции. Мобилни екипи от специалисти ще идентифицират семейства с деца в риск от изоставяне, ще следят и насочват бременни жени в риск към системата на здравеопазване за консултация и подкрепа, ще повишават здравната грамотност в рисковите общности.

В Центъра в Шумен ще работи екип от 10 души - социални работници, социални сътрудници, медицинска сестра и психолог.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Всеки ден в България се раждат малко над 200 деца.
Всеки ден 5 от тях са изоставени и губят правото си да растат в семейство.
Всеки ден...

За проекта „Семейство за всяко дете"

Проект „Семейство за всяко дете" стартира през 2010 г. в партньорство между УНИЦЕФ, Министерство на здравеопазването, Министерство на труда и социалната политика, Държавната агенция за закрила на детето, Агенцията за социално подпомагане, областния управител на област Шумен и Община Шумен.

Проектът се реализира със средствата набрани от благотворителното предаване на bTV „Великолепната шесторка" 2, дарение от българското правителство, както и със собствени средства на УНИЦЕФ.

Проектът целида осигури грижа в семейна среда за децата, настанени в ДМСГД Шумен;да развие нов модел на интегрирани услуги за подкрепа на семейства в риск в областта, при който деца до 3-годишна възраст не се настаняват в институции;да подкрепи засилването на капацитета на местните власти и системата за закрила на детето за осигуряване на най-добрия интерес на детето.

Домът в Шумен ще бъде закрит, а персоналът ще премине през специализирано обучение, след което с конкурси част от специалистите ще бъдат наети при реализирането на нови социални и здравни услуги за същите деца и техните семейства. Процесът ще продължи над 2 години.

Моделът, който УНИЦЕФ ще създаде със средствата от проекта, ще бъде интегриран в законодателството, така че поетапно, с държавно финансиране, да бъдат закрити всички домове за бебета у нас, а за всяко дете да бъде осигурено семейство.

Какво постигнахме до момента?

През януари - септември 2011 г. са подготвени здравни и психологическите оценки на всички деца. От направените оценки става ясно, че основна причина за забавянето на децата в говорното и/или двигателното развитие е липсата на индивидуална грижа и стимулираща среда в дома.

Междувременно социални работници от Комплекса за социални услуги за деца и семейства към Община Шумен и отделите за закрила на детето  извършилха оценка на семействата на децата на базата на интервюта със родителите, посещения и наблюдения на семейството, за да установят кое е най-доброто решение за всяко дете.

Социалните проблеми на семействата са основната причина за изоставяне на децата в дома в над 70% от случаите. Като водещи мотиви се посочват липса на доходи, на жилище, безработица, поради неграмотност и липса на квалификация, невъзможност да се осигури здравна грижа за новороденото, грижа за други деца. Нежелана бременност е причина за изоставяне при 5 до 10% от жените, предимно от малолетни, непълнолетни и самотни майки. Тежкото здравословно състояние на детето е определящо за родителите при близо 15 % от всички случаи в дома.

От месец април 2011 г. комплексът за социални услуги за деца и семейства към Община Шумен работи по превенция на изоставянето. Специализирани социални работници консултират бременните и майките, при които има риск от изоставяне на децата и им предоставят подкрепа за задържане на децата в семейството.

До началото на септември 2011 г. 72 майки са информирани и консултирани в Родилно отделение.

От 2009 година в област Шумен функционира Областен център по приемна грижа, финансиран от УНИЦЕФ, който активно подпомага работата по проект „Семейство за всяко дете". Благодарение на усилията на социалните работници от центъра, в област Шумен има най-голям брой бебета, настанени в приемно семейство, директно от родилен дом - 9 деца към септември 2011г.

Една от услугите, които ще бъдат създадени по проекта са Семейно-консултативните центрове. Първият от тях е центърът в Шумен. Екипът е в процес на подбор и ще започне работа от месец октомври и ще премине специализирано обучение.

За УНИЦЕФ:

УНИЦЕФ е Детският фонд на Организацията на Обединените Нации и част от голямото семейство на ООН. От 1946 година насам, УНИЦЕФ е водеща организация, работеща в полза на децата, представена в над 150 страни по света. УНИЦЕФ помага за оцеляването и благоденствието на децата от ранното детство до юношеството. УНИЦЕФ оказва помощ в областта на детското здравеопазване и пълноценното хранене, за осигуряване на основно образование за всички момичета и момчета, както и за закрила на децата от насилие, експлоатация и СПИН. УНИЦЕФ се финансира изцяло от доброволни дарения на отделни лица, фирми, фондации и правителства.

За повече информация:
Жаклин Цочева, Комуникации и връзки с обществеността, УНИЦЕФ България, тел.: 02-96-96-207; E-mail: jtzocheva@unicef.org

Семейство за всяко дете

15.10.2010 in Проекти

Всяка година над 2 000 български деца биват изоставени и настанени в институции. Медицински доказано е, че отглеждането ...

УНИЦЕФ работи на местата с най-тежки условия, за да достигне до най-уязвимите деца. За да спаси живота им. За да защити правата им. За да им помогне да реализират потенциала си. Работим за всяко дете, навсякъде, всеки ден - в над 190 държави и територии - за да създадем по-добър свят за всеки. И никога не се отказваме.