Съвременни концепции и подходи за подкрепа и насърчаване на детското развитие в ранна възраст бяха представени на XIII Национален конгрес по педиатрия

09.06.2015 14:37

Български и чуждестранни експерти в областта на ранното детство и педиатри направиха презентации в специален модул по покана на Българската педиатрична асоциация 

1 юни 2015 г., София. Периодът от раждането до постъпването и адаптирането в училище са изключително важни за здравето, развитието, образованието и цялостното благосъстояние на детето и възрастния човек. Първите три години от живота на детето са критичен период, който се характеризира с ускорено развитие на мозъка и неговите функции. Пълноценният старт в живота на всяко дете е определящ за неговото бъдеще и възможността то да развие своя потенциал в най-пълна степен. 

С подкрепата на УНИЦЕФ България, Националната мрежа за децата и Фондация "За нашите деца" в програмата на XIII Национален конгрес по педиатрия с международно участие, който се проведе от 28 до 31 май т.г. в Несебър, бе включен модул „Ранно детско развитие“. В него бяха представени значимостта на ранното детство, ключовата роля на стимулите от средата и взаимодействието с възрастните за развитието на детето от самото раждане, както и какво преживяват кърмачета и малки деца при продължителна раздяла с майката.

В модула участваха също доц. д-р Миливой Йованчевич от Център за детско здраве, Загреб, Република Хърватска и д-р Дога Текгук от Училището по медицина на Университета в Анкара, Департамент по педиатрия, Звено по педиатрия на развитието, Анкара, Турция. Доц. Йованчевич бе съ-председател на модула „Ранно детско развитие“, в който лектори бяха доц. д-р Мария Трифонова, Институт за изследване на населението и човека – БАН; доц. д-р Златка Михова, Департамент Здравеопазване и социална работа, Нов български университет и д-р Весела Банова, клиничен психолог, психоаналитик.

Доц. д-р Мария Трифонова запозна делегатите на конгреса със „Стандарти за ранно детско развитие и учене: от раждането до три години“, като акцентира, че те трябва да бъдат възприемани като основни постижения на детето в различните области на развитие – физическо, познавателно, социално, емоционално, езиково развитие в определена възраст, а не като инструмент за диагностика. На тяхна база се препоръчват подходящи стратегии – насоки за целенасочено взаимодействие с детето и за създаване и структуриране на благоприятна среда за неговото развитие. По този начин стандартите могат да служат както за подобряване на родителските практики на отглеждане и възпитание на децата, така и имат своята роля за осигуряване качеството на грижата за децата в системите на здравеопазване, образование и социални услуги.

На снимката от ляво надясно: Вера Рангелова, директор Ранно детско развитие УНИЦЕФ България, Наталия Кирилова, сп. "Практическа педиатрия", д-р Радосвета Филипова, и.д. директор на дирекция „Политика по промоция на здраве и профилактика на болестите” в МЗ, д-р Мария Недялкова, член на УС на НСПСИП. 

„Развитие и учене в ранното детство: от раждане до три години“

Доц. д-р Златка Михова разгледа влиянието на отношенията родители – бебе върху психическото развитие на бебето и неговото емоционално и физическо благополучие. Чрез доверието, изграждано между детето и майката (или грижещия се за него възрастен) през първата година от живота, се полагат основите на общуването, любовта, взаимността в живота ни на възрастни. 

„Влияние на семейната и социална среда върху ранното детско развитие“ 

Весела Банова: „Бебето изпитва емоции под формата на усещания, които изразява чрез движения и мимики. Внимателната майка получава тези сигнали и ги превежда с думи, които са предназначени за детето. Наблюденията на телесните прояви на бебето дават възможност за разбирането на неговите вътрешни състояния.“ В тялото и в основните поведения на кърмачето и малкото дете, което страда от раздялата, отхвърлянето, депресията на майката настъпват промени, които протичат в различни фази и могат да завършат с физическа смърт.

 „Прояви на психично страдание в кърмаческа и ранна възраст“

В своята презентация доц. д-р Йованчевич подчерта, че съвременните родители са изправени пред редица предизвикателства, които оказват влияние върху родителските грижи и развитието на децата в ранна възраст, сред които най-значими са ранната раздяла на децата от родителите и липсата на време за общуване. Ефектът от неблагоприятните въздействия в детството често се наблюдава в зряла възраст, като причинно-следствената връзка рядко се установява. Ето защо педиатрите трябва да поемат инициативата и да работят съвместно със специалистите по обществено здраве, за да променят законодателството и да повишат разбирането сред обществото. За да се реализира тази комплексна задача, е необходимо да се въвлекат експерти от всички нива на държавното управление, отговорни за разработване на политики.

“The importance of first years and how can paediatricians deal with adverse factors influencing early child development“ 

Д-р Текгук представи на своите колеги педиатри резултати от изследвания, показващи че най-малко 15% от децата имат затруднения в развитието, които са най-честата причина за заболявания с продължителен характер. В повечето страни здравната система е единствената, която има потенциала да достигне до децата и техните семейства. Педиатрите имат нарастваща нужда от модели и инструменти за превенция, ранно установяване на проблеми в развитието и ранна интервенция – програми, разработени за подпомагане на деца, при които има риск от, или са установени проблеми в развитието. В презентацията бяха дадени доказателства за ефикасността и икономическата ефективност на ранната интервенция.

“Early intervention for children at risk for developmental difficulties – methods and evidence for effectiveness” 

В постерната сесия бе представен накратко моделът на Център за майчино и детско здраве и ролята му за подобряване на здравето и развитието на децата в ранна възраст чрез осигуряване на домашни посещения от медицински сестри и акушерки. Делегатите на конгреса имаха възможност да се запознаят с концепцията и резултатите от дейността на пилотните Центрове, създадени с подкрепата на УНИЦЕФ в областите Сливен и Шумен. Интерес предизвика фактът, че всички бременни и семейства с деца до 3 години имат достъп до услугите на Центъра, като домашните посещения започват по време на бременността и продължават след раждането, докато детето навърши три години. Екипите на Центровете отделят засилено внимание на уязвимите семейства и децата в риск, които имат най-голяма потребност от ранно интервениране или насочване с оглед ограничаване и преодоляване на последствията.

УНИЦЕФ България подпомага усилията на българското правителство за подобряване на благосъстоянието и грижата за децата в ранна възраст като стратегия за гарантиране правата на децата и си сътрудничи с Българската педиатрична асоциация.

 

УНИЦЕФ работи на местата с най-тежки условия, за да достигне до най-уязвимите деца. За да спаси живота им. За да защити правата им. За да им помогне да реализират потенциала си. Работим за всяко дете, навсякъде, всеки ден - в над 190 държави и територии - за да създадем по-добър свят за всеки. И никога не се отказваме.