Социалното предприемачество в подкрепа на уязвими групи деца и подрастващи

15.03.2016 11:57

 

ДОКЛАД СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО КАТО ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ОБЕЗКУРАЖЕНИТЕ МЛАДИ ХОРА.PDF

ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА ДОКЛАДА.PDF

ПРЕЗЕНТАЦИЯ NEETS В БЪЛГАРИЯ - РИСКОВИ ФАКТОРИ И ПОСЛЕДИЦИ.PDF

 

Сливен, 15 Март, 2016 – По инициатива на Детския фонд на ООН в град Сливен се проведе кръгла маса, посветена на социалното предприемачество в подкрепа на уязвими групи деца и подрастващи. Участие взеха представители на УНИЦЕФ, Областната администрация, МТСП, МОН, обучителни институции, неправителствения сектор и бизнеса.

Световната икономическа криза от началото на века засегна много деца и младежи, като ги изправи пред нови предизвикателства – в България и в много други държави: по-голям риск от отпадане от училище, дългосрочна безработица, маргинализация, социално изключване. Усещането на младите хора за безперспективност е не само личен, а сериозен социален проблем. Проблем, чието решение зависи от нас, възрастните“, каза Мария Златарева, Директор „Политики и програми“ в УНИЦЕФ България при откриването на форума.

Целта е да се потърси възможност чрез развитието на социални предприятия да се дадат адекватни решения за успешно и дългосрочно социално включване на младежи, които не ходят на училище, не са обучени и не работят (15-24 г.). В България всеки пети младеж се намира в подобна ситуация – това е едно от най-високите нива в ЕС, показва изследване на УНИЦЕФ, а икономиката на България губи по около 2 млрд. лв. ежегодно от отпадането на млади хора от пазара на труда.

„Наличието на толкова много млади хора извън пазара на труда и образователната система води до редица негативни последици: икономически(несигурна и нископлатена заетост); натоварване  на системите за социално подпомагане (обезщетения за безработица, детски надбавки, ползване на общински жилища); допълнителни разходи за здравеопазване и правосъдие; алтернативни загуби в икономиката, произтичащи от загубата на благосъстояние (намаляване на пенсиите, намалена производителност); социални (изолация, маргинализация, престъпност); индивидуални (проблеми с физическото и психическото здраве)“. Това казаНаталия Георгиева, консултант на УНИЦЕФ и автор на изследването „Оценка на състоянието и анализ на профила на подрастващите и младежите, които не работят, не учат и не се обучават (NEETs)“.

„Социалното предприемачество едновременно си поставя нестопански (социално значими) цели, но дейността, която извършва, е икономическа (стопанска) по своя характер. И тъй като реализираната печалба се използва за постигане на социални цели и трябва да е налице институционална независимост и вътрешно самоуправление“, каза Надя Шабани от Български център за нестопанско право.

Дейностите на социалните предприятия традиционно са насочени към осигуряване на работа на лица от уязвими групи и посреднически услуги по заетост, както и предоставяне на социални и образователни/обучителни услуги.

Конкретно Сливен е избран за реализирането на подобни инициативи, защото областта се характеризира с висок процент раждаемост, но и висок процент на отпаднали от училище деца; с етнически разнородно население и контрасти в социално-икономическия статус. Така например, 22,74% от безработните са младежи до 29 години, като 82% от тях са с основно и по-ниско образование. За 2012 г. има самоопределили се 92 социални предприятия в Сливен, като 54 от тях са юридически лица с нестопанска цел – но липсват устойчиви партньорства с местни организации в областта на възлагане и предоставяне на социални услуги. 

„За нас приносът на УНИЦЕФ към решаване на предизвикателствата, с които се срещат децата и младежите в областта ни, е огромен. От името на областната администрация искам да подчертая, че държим изключително много на партньорство с целия екип на УНИЦЕФ по множеството дейности, които развиват в областта ни - защото имаме обща цел: най-добрият интерес и благосъстоянието на децата и младежите в Сливен.“, каза г-жа Татяна Петкова, Областен управител на Сливен.

Какво е нужно, за да се случи социалното предприемачество на местно ниво: 

:: Разнообразни и децентрализирани социални услуги;  
:: Развитие на предприемаческа култура сред доставчици на услуги за уязвимите групи;  
:: Специални мерки, насочени към връщане към училище и създаване на умения;  
:: Адресиране на проблемите на жилищното настаняване;    
:: Използване на пробвани модерни практики - експерти от опит, здравни и образователни медиатори;  
:: Общо планиране на здравна, образователна и социална политика на областно и общинско ниво.

Полезна информация:  
Повече за изследването на УНИЦЕФ върху феномена NEETs – млади хора, които не учат, не работят и не се обучават, можете да прочетете тук: http://bit.ly/1Wkn9sD 
- Повече за Социалното предприемачество като възможност за окуражаване на младите хора можете да прочетете тук: http://bit.ly/1MieaCq

За УНИЦЕФ:  
УНИЦЕФ насърчава прилагането на правата и повишаване на благосъстоянието на всяко дете посредством всяка своя дейност. Заедно с нашите партньори ние работим в 190 страни и територии, за да превърнем този ангажимент в практически действия в полза на всички деца, навсякъде по света, полагайки особени усилия да достигнем до най-уязвимите и социално изключени деца.

За повече информация:  
Жаклин Цочева, Директор Комуникации, УНИЦЕФ България  
Tel: 02/9696208  
E-mail: jtzocheva@unicef.org 

Всички деца имат права. Всеки може да помогне

20.11.2006 in Проекти

Със специалното участие на Димитър Бербатов, Посланик на добра воля на УНИЦЕФ за ...

Конвенция за правата на детето на 20 години

20.11.2009 in Проекти

"Конвенцията за правата на детето има значението на универсален стандарт за изграждане на един по-добър свят - свят, в ...

Моят глас е важен

28.04.2015 in Проекти

През месец Март 2015 г. УНИЦЕФ България стартира информационна и социална кампания, посветена на правото на детско ...

Да победим несправедливостта #FIGHTUNFAIR

11.12.2015 in Проекти

Защо справедливостта има ...

УНИЦЕФ работи на местата с най-тежки условия, за да достигне до най-уязвимите деца. За да спаси живота им. За да защити правата им. За да им помогне да реализират потенциала си. Работим за всяко дете, навсякъде, всеки ден - в над 190 държави и територии - за да създадем по-добър свят за всеки. И никога не се отказваме.