“Спиране настаняването на деца под три години в институции"

21.11.2012 15:42

Конференция на високо равнище “Спиране настаняването на деца под три години в институции: Подкрепа на семействата в отглеждането на малки деца"


 Добре дошли на уеб страницата на конференцията! 

Република България, с подкрепата на УНИЦЕФ, организира конференция на високо равнище на тема Спиране настаняването на деца под три години в институции и подкрепа на семействата на малки деца, която ще се проведе в България, София,  на 21 и 22 ноември 2012 г.


Конференцията е под патронажа на г-н Росен Плевнелиев, Президент на Република България. Тази консултация на високо ниво е част от кампанията на УНИЦЕФ и ОВКЧП за спиране на настаняването на децата под тригодишна възраст в институции, която стартира в Европейския парламент през юли 2011 г.

Предистория

В страните от Източна Европа и Централна Азия системата за закрила на децата разчита значително на институционалната грижа за деца, лишени от родителска грижа, деца с увреждания или деца, за които се счита, че са в риск.  В световен мащаб, регионът е с най-високите показатели за отделяне на детето от семейството. Средно 1.3 деца на всеки 100 порастват в нразлична форма на институционална грижа. Повече от половината от тях растат в домове. От тези деца, около 200 000 са с увреждания и поне 31 000 са под тригодишна възраст.

Децата под тригодишна възраст, настанени в домове, са сред най-уязвимите деца в едно общество. Ранното детство - периодът от 0 до 3 години, е най-важен за развитието в живота. Настаняването на бебета в институции е идентифицирано от редица изследователи и експерти като сериозен проблем, тъй като е доказано, че влияе изключително неблагоприятно върху здравето и развитието на малките деца. Съвременните изследвания документират множество проблеми при малки деца, осиновени от институции в Източна Европа. Сред тях са сериозни медицински проблеми, физическа и умствена изостаналост в развитието, когнитивни проблеми, закъснения в развитието на речта. Всички това често е резултат на трудното създаване на връзки, липсата на предвидими, отзивчиви и стимулиращи детето практики в системата на институционална грижа. Децата с увреждания са сред групите в най-висок риск от отделяне от семейството в най-ранния етап от техния живот. Деца от етнически малцинства (например роми) и бебета, родени от ХИВ позитивни майки са също с висок риск за настаняване в институция. Майките на такива деца често са смятани за „негодни майки" и са окуражавани да изоставят своите бебета след раждането в болници и домове за деца.

Петнадесет държави от Централна, Източна Европа и ОНД откликнаха на призива с подновени инициативи да предотвратят изоставянето на деца под три години, както и по добра защита за изоставените деца. Най-малко осем от тези петнадесет страни имат шанс да постигнат реален прогрес в следващите две - три години .

Специфични цели на консултацията:

 • Да се потвърди отново значението на семейната среда за развитието на детето и в този контекст правото на детето да не бъде разделяно от семейството си.
 • Да се ​​направи преглед на ангажиментите на правителствата за решаването на проблема и преглед на напредъка, постигнат в различните страни.
 • Да се изгради взаимодействие на най-високо политическо и техническо равнище между правителствата в региона, за да споделят опит и да се учат в областта на предотвратяване настаняването на деца под тригодишна възраст в институционална грижа.
 • Да се ​​споделят потенциални добри практики и положителни стъпки за предотвратяване изоставянето на бебета и отказа от родителски права и настаняването на деца под три години в институции.
 • Да се ​​идентифицират изводи и основни пречки и предизвикателства, които забавят постигане на резултатите.
 • Да се засили диалога между различните партньори, които подкрепят правителствата в тези реформи - Европейската комисия, Съвета на Европа, НПО, но също така и частния сектор със свързани дейности в засегнатите страни, Европейската асоциация на професионалистите и организации, представляващи хората с увреждания.

В допълнение, конференцията представлява форум за обмен на знания за предотвратяване изоставянето и отказването от родителски права върху бебета и спиране на настаняването на деца под три години в институционална грижа. Конференцията си поставя за цел да потвърди политическия ангажимент в тази област, така, че реформите на национално ниво да бъдат ускорени, да се засилят междусекторните връзки, за да се гарантира, че децата не са разделени от семействата си, като едновременно с това се идентифицират пропуски, които е необходимо да се адресират.

Въпроси, които ще бъдат разгледани по време на конференцията

 • Управление и координация
 • Събиране на данни и информация
 • Преходни разходи и механизми за финансиране на ЕС
 • Национални политики, осигуряващи на семейсва с деца достъп до основен пакет от парични благодетелства, местни услуги за подкрепа и социална работа.
 • Потенциални добри практики и извлечените поуки за предотвратяване изоставянето на бебета и отказ от родителски права
 • Потенциални добри практики за алтернативни форми на грижа
 • Потенциални добри практики в здравния сектор
 • Потенциални добри практики в развитието на услуги в общносттa

Участници:

Конференцията ще събере страни от ЕС, които споделят едни и същи предизвикателства и страни от Централна и Източна Европа и ОНД, които в момента са ангажирани с решаването на проблема или планират да предприемат конкретни стъпки. Това са страни, които в близкото минало са предприели реформа, за да разработят цялостни социални политики в подкрепа на най-уязвимите семейства, приели са законова рамка, която да допринесе за прекратяване на настаняването на деца под тригодишна възраст в институции или са разработили комплект местни услуги, което им позволява да постигнат реален успех в следващия двугодишен период.

Домакин Република България

Други езици

Страницата на конференцията има версии на английски и руски.

Симултанен превод ще бъде достъпен за участниците по време на цялата конференция.

Български език

Руски език

Английски език

Документи

 1. Концепция
 2. Програма
 3. Административна информация
 4. Формуляр за виза

Портал за реформа на грижата за детето - Това е ресурсен сайт, където можете да намерите непубликувани материали-доклади на експерти, презентации и бележки за предисторията от регионални и национални събития по темата. Сайтът също така ще улесни достъпа до стандарти и инструменти, които са от значение за реформата в областта.

Бърза връзка към ресурси

Насоки за медиите

Снимки от събитието:

Прессъобщение от 21 ноември 2012 г.

Реч на Мари-Пиер Поарие, Регионален директор на УНИЦЕФ за Европа и Централна Азия

Призив за действие

У дома или в дом

Конвенция за правата на хората с увреждания (2007)

Насоки на ООН за алтернативна грижа за децата (2009)

Вредите от отглеждане на малките деца в институционална грижа

Изоставянето на дете и как да се предотврати

Подкрепа на деинституционализацията

08.10.2008 in Проекти

Една от приоритетните цели на програмата на УНИЦЕФ за страната е подпомагане процеса на деинституционализация, чрез ...

УНИЦЕФ работи на местата с най-тежки условия, за да достигне до най-уязвимите деца. За да спаси живота им. За да защити правата им. За да им помогне да реализират потенциала си. Работим за всяко дете, навсякъде, всеки ден - в над 190 държави и територии - за да създадем по-добър свят за всеки. И никога не се отказваме.