УНИЦЕФ: Инвестирайте в по-добрата социална защита за най-уязвимите деца

20.04.2016 14:08

 

Недостатъчни публични разходи, неефективни политики и програми за социална закрила възпрепятстват развитието на децата в Централна и Източна Европа, Кавказ и Централна Азия

Женева, 20 април 2016 г. – Децата, които остават на заден план в обществото, имат най-голяма полза, когато страните инвестират в по-ефективна социална защита, сочат данни от нов доклад на УНИЦЕФ, публикуван днес.

Докладът „Социален мониторинг: Социална защита на правата и благосъстоянието на децата в Централна и Източна Европа, Кавказ и Централна Азия“ обединява и обобщава най-новите свидетелства за моделите на промяна в детската бедност, както и въздействието на социалната защита над децата в 30 страни и територии в региона.

Докладът подчертава предизвикателства, с които се сблъскват страните от региона, за да посрещнат нуждите на децата от социална защита, както и споделят препоръките на УНИЦЕФ как те да бъдат преодолени. Социалната защита за деца включва: финансово подпомагане; субсидии за здравни и образователни услуги; консултиране и социална работа; родителски отпуск.

Според доклада децата в региона сега живеят по-добре, отколкото преди 20 години, но все още твърде много деца продължават да растат в бедни домакинства, лишени от неща от първа необходимост, без достъп до услуги в общността си и в обществото като цяло.

  Сред основните изводи са:

- Финансовото подпомагане в региона все по-често достига до децата и семействата, които се нуждаят от него. Все още обаче прекалено    много  деца в нужда не са обхванати, особено ако идват от маргинализирани общности. Сред най-уязвимите и дискриминираните са децата с    увреждания,  децата от етническите и езикови малцинства и децата, засегнати от миграция.
- Онова, което получават децата и семействата в повечето страни и територии в региона, обикновено не води до качествена промяна в техния    живот.
- Родителите с ниски приходи или без работа не получават качествено социално подпомагане, което да им помогне да се справят със  семейните    проблеми или да се възползват от съществуващите услуги, включително обучения и възможности за осигуряване на заетост. 

„Страните, които се фокусират и харчат повече за осигуряване на  социална защита за децата и семействата, всъщност и най- успешно се справят с намаляването на детската бедност“, заяви Мари-Пиер Поарие, Регионален директор на УНИЦЕФ и Специален координатор по въпросите за бежанската и мигрантска криза в Европа.

Унгария например е постигнала над 25% спад в броя на децата, които се намират в риск от бедност, като инвестира доста средства в  семейното  подпомагане (което е 13% от общите разходи за социална защита). В Хърватия и Румъния се наблюдава сходна взаимовръзка.

„Социалната защита е право, а не милостиня. Когато страните инвестират в по-добра социална защита за децата и семействата, всеки печели   от  едно по-справедливо и по-продуктивно общество“, допълни Мари-Пиер Поарие.

 Основните препоръки, очертани в доклада, са:

:: Опростяване на процедурите за кандидатстване за съществуващо финансово и социално подпомагане.
:: Информиране на децата и семействата относно съществуващото подпомагане, свързано със социална защита, и разширяване на обхвата        спрямо най-уязвимите групи.
:: Гарантиране, че финансовата подкрепа е достатъчна, за да промени живота на децата.
:: Осигуряване на квалифицирана социална подкрепа за родителите, за да се справят със загубата на работа или икономическите сътресения.
:: Обвързване на различните подкрепящи услуги, така че уязвимите деца да получат качествено образование, хранене и здравна грижа, за да   живеят в грижовна и защитена семейна среда.
:: Мониториране и анализиране дали осигурената подкрепа подобрява живота на децата.
:: Справяне с дискриминацията към децата и семействата, които получават социална защита – чрез законодателни промени, информационни    кампании и обучения за доставчиците на социалните услуги.

За УНИЦЕФ:  
УНИЦЕФ насърчава прилагането на правата и повишаване на благосъстоянието на всяко дете посредством всяка своя дейност. Заедно с нашите партньори ние работим в 190 страни и територии, за да превърнем този ангажимент в практически действия в полза на всички деца, навсякъде по света, полагайки особени усилия да достигнем до най-уязвимите и социално изключени деца.

За повече информация:  
Жаклин Цочева, Директор Комуникации, УНИЦЕФ България  
Teл: 02/9696208, E-mail: jtzocheva@unicef.org 

Всички деца имат права. Всеки може да помогне

20.11.2006 in Проекти

Със специалното участие на Димитър Бербатов, Посланик на добра воля на УНИЦЕФ за ...

Да победим несправедливостта #FIGHTUNFAIR

11.12.2015 in Проекти

Защо справедливостта има ...

УНИЦЕФ работи на местата с най-тежки условия, за да достигне до най-уязвимите деца. За да спаси живота им. За да защити правата им. За да им помогне да реализират потенциала си. Работим за всяко дете, навсякъде, всеки ден - в над 190 държави и територии - за да създадем по-добър свят за всеки. И никога не се отказваме.