УНИЦЕФ и омбудсманът на Република България подписаха Меморандум за сътрудничество

22.01.2016 00:00

 

 

Детският фонд на ООН и институцията на омбудсмана ще си съдействат за подобряване благосъстоянието и защита правата на децата в страната 

 

София, 22 януари, 2016 – Детският фонд на ООН (УНИЦЕФ) и омбудсманът на Република България подписаха Меморандум за разбирателство и сътрудничество. Основна цел на партньорството е защита правата на децата с приоритет към: гарантиране достъпа на децата и младежите до правосъдие; развиване и укрепване капацитета на институцията на омбудсмана за осъществяване на независим мониторинг за реализиране правата на децата в България; повишаване на информираността и чувствителността на обществото за познаване и спазване правата на децата.

Меморандумът подписаха г-жа Мария Хесус Конде, представител на УНИЦЕФ за България, и г-жа Мая Манолова, омбудсман на Р България.

„Поздравявам институцията на омбудсмана за готовността да се ангажира с най-уязвимите деца – децата в корекционните институции. Вярвам, че проверката на социално-педагогическите и възпитателните интернати и докладът, който беше изготвен, ще постигнат реални резултати за гарантиране правата на децата и ускоряване реформата за детското правосъдие.“ - заяви г-жа Мария Хесус Конде и добави, че приветства готовността на г-жа Манолова да се застъпи за повишаване информираността на децата за възможността да изпращат сигнали до институцията на омбудсмана и да се ангажира с разглеждането им“.

„Притеснена съм от темповете, с които се работи по реформата в детското правосъдие и закриването на социално-педагогическите и възпитателни интернати. Проверката, която направихме, установи сериозни пропуски в грижата за децата, сред които насилие и липса на адекватно образование. Какво бъдеще ще имат тези деца когато излязат навън – травматизирани и необразовани?“, каза г-жа Мая Манолова и добави, че е готова да работи заедно с УНИЦЕФ в партньорство с всички заинтересовани страни, за да се гарантира най-добрият интерес на децата.

Областите на сътрудничество между УНИЦЕФ и омбудсмана включват:

:: насърчаване на междуинституционалното сътрудничество и взаимодействие за реализиране правата на децата и отстраняване на причините и условията, които създават предпоставки за нарушаването на тези права;
:: установяване и разпространение на добри практики на сътрудничество между държавни и общински органи, неправителствени организации и деца и млади хора за насърчаване прилагането на правата на децата;  
:: повишаване на институционалния капацитет и професионална квалификация на администрацията на Омбудсмана в областта на правата на детето, наблюдение на прилагането на правата на уязвими групи деца и реакцията при индивидуални жалби за нарушаване на права на децата;  
:: работа по изпълнение функциите на Национален превантивен механизъм в съответствие с Факултативния протокол към Конвенцията на ООН против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание – с фокус върху всички институции, в които деца биват задържани, ограничавани или лишавани от свобода;  
:: развиване и укрепване на капацитета на институцията на омбудсмана за разглеждане на индивидуални жалби и петиции и провеждане на разследвания, включително такива, подадени от името на или директно от деца.

УНИЦЕФ и Обмудсманът споделят разбирането, че поради особения си статут децата са уязвими, когато техните права са нарушени и затова имат нужда от специализирани органи и адаптирани правила и процедури, които да гарантират навременни и ефективни правни средства за защита. Партньорите отчитат, че действителен напредък в благосъстоянието и закрилата на децата може да бъде постигнат само чрез активната съвместна работа и сътрудничество между държавните органи, местната власт, бизнеса и гражданското общество.

За институцията на омбудсмана:   
Омбудсманът е застъпник за правата на хората и пазител на обществения интерес. Той е висш и независим конституционен орган, който се избира от Народното събрание за срок от пет години. Омбудсманът е независим в своята дейност и се подчинява само на Конституцията, законите и международните договори, ратифицирани и влезли в сила за Република България.

За УНИЦЕФ:  
УНИЦЕФ насърчава прилагането на правата и повишаване на благосъстоянието на всяко дете посредством всяка своя дейност. Заедно с нашите партньори ние работим в 190 страни и територии, за да превърнем този ангажимент в практически действия в полза на всички деца, навсякъде по света, полагайки особени усилия да достигнем до най-уязвимите и социално изключени деца.

За повече информация:  
Жаклин Цочева, Директор Комуникации, УНИЦЕФ България  
Tel: 02/9696208
E-mail: jtzocheva@unicef.org 

Подкрепа за недостижимите деца

10.10.2010 in Проекти

Проектът "Подкрепа за недостижимите деца" подкрепи създаването на Комплекс за социални услуги за деца и семейства в гр. ...

Чуй ме сега! Утре може да е късно.

01.06.2011 in Проекти

Ранното детско развитие включва цялата необходима подкрепа за детето от пренаталното му развитие до осмата му година, ...

Всички деца имат права. Всеки може да помогне

20.11.2006 in Проекти

Със специалното участие на Димитър Бербатов, Посланик на добра воля на УНИЦЕФ за ...

Конвенция за правата на детето на 20 години

20.11.2009 in Проекти

"Конвенцията за правата на детето има значението на универсален стандарт за изграждане на един по-добър свят - свят, в ...

Да превърнем невидимото във видимо

07.03.2014 in Проекти

Кампания срещу насилието над ...

Осъдени без детство

15.04.2014 in Проекти

Изпрати SMS на 1021 и дари еднократно 2 ...

Ние вярваме в 0

09.11.2014 in Проекти

Какво е нужно, за да има 0 деца в бедност, 0 деца, жертви на насилие, 0 деца без образование, 0 деца в институции? ...

Бъдеще без насилие за всяко дете

10.11.2014 in Проекти

През месец ноември 2014 г. bTV и УНИЦЕФ България стартираха съвместна социална кампания, целяща да повиши ...

УНИЦЕФ Фоторепортери - Детските права имат лице и история

29.09.2014 in Проекти

25 години от приемането на Конвенцията на ООН за правата на ...

УНИЦЕФ работи на местата с най-тежки условия, за да достигне до най-уязвимите деца. За да спаси живота им. За да защити правата им. За да им помогне да реализират потенциала си. Работим за всяко дете, навсякъде, всеки ден - в над 190 държави и територии - за да създадем по-добър свят за всеки. И никога не се отказваме.