УНИЦЕФ представи изследване „Изгубено бъдеще? Изследване на феномените на необхващане на децата в училище“

08.11.2013 13:18

Близо 280 училищни класни стаи за начално образование в България остават празни всяка година


8 ноември 2013, София

УНИЦЕФ представи резултатите от проведеното изследване „Изгубено бъдеще? Изследване феномените на необхващане в училище“, в което са анализирани причините за незаписването и твърде ранното отпадане на деца от училище, като са изведени препоръки за превенция и ограничаване на тези явления в системата на българското училищно образование.

7 000 деца годишно, за последните 5 години, никога не са били записани или са напуснали училище твърде рано – от тях: почти 1 000 изобщо не са пристъпили училищния праг, а останалите 6 000 са записани в училище, но не са завършили 4 клас по различни причини. Предполага се, че определен процент от тях са заминали в чужбина, но статистика за това колко от децата, които напускат България, продължават или спират своето образование, обаче липсва.

„Всички ние знаем, че все по-малко и по-малко деца се раждат в България всяка година, а хиляди от тези, които се раждат не получават шанс да се развият. Няма развитие и успех без образование -  това важи и за децата, и за държавата.  Тъжно е, че 280 училищни класни стаи за начално образование в България остават празни всяка година. По закон не е разрешено назначаване на работа на хора без свидетелство за завършено основно образование. Тогава какво бъдеще очаква тези деца?“ каза г-жа Таня Радочай, Представител на УНИЦЕФ за България.

Сред страните в ЕС  - България е с най-ниската средната възраст на напусналите училище деца: едва 14,3 години, което е почти 2 години преди навършване на задължителната училищна възраст.

Незаписването в училище или твърде ранното отпадане от него водят до дефицит на знания, умения и компетентности в децата, което определя тяхната бъдеща реализация. Изследването показва, че всеки 9 от 10 непосещавали училище е неграмотен. Неграмотността, ниското образование или липсата на образование са основна причина за безработицата, ниски доходи и бедност. Живеещите в бедност през 2011 г. сред завършилите до основно образование са с над тройно по-висок дял (44,3%) в сравнение с бедните сред завършилите средно образование (13,1%).

„Децата на социално слабите и бедните родители, на неграмотните, са тези, които не ходят на училище и също остават неграмотни.“ сподели г-н Красимир Вълков, директор на 67 ОУ „Васил Друмев“, гр. София, по време на представянето на добрата практика, което учебното заведение има в задържането на децата в училище. И допълни: „Изключително важно е да се създаде добра връзка между общините и училището, за да може да бъде проследявано всяко дете“. 

Основните причини за отпадане и незаписване на децата за училище са бедността на семействата, географската отдалеченост на малките населени места до образователните институции и ниското равнище на образование на родителите, здравните проблеми, недоброто владеене на официалния език, както и предразсъдъците и дискриминационните нагласи.

„Дете, което живее с родители, които не са могли да получат образование, има по-висока вероятност също да остане необразовано и бедно. Само образованието може да счупи кръга на бедността. За да проработи това обаче, всички деца трябва да имат възможност да учат от най-ранна възраст и да бъдат включени в качествено обучение. Образованието е уникален шанс обществото да преодолее неравенствата и осигури социална стабилност в бъдеще.“ допълни г-жа Таня Радочай, Представител на УНИЦЕФ за България.

Отпадането и незаписването на децата в училище е в пряка връзка с високия дял необхванати в задължителна предучилищна подготовка – всяко 5 дете сред 5-годишните и 11,5% от 6-годишните деца в България не е записано в детски градини и училищавъпреки законовото задължение децата на тази възраст да бъдат включени в предучилищна подготовка. Основна причина е ограниченият достъп до детските градини в малките населени места за социално уязвими групи, които не са в състояние да заплащат такси и транспортни разходи. Доказано е, че децата, които посещават детска градина и форми на предучилищна подготовка отпадат по-малко от училище и имат по-голям шанс да продължат по-дълго своето образование.

Друг ключов проблем, който засяга в значителна степен училищното образование, е „скритото фактическо отпадане“, дължащо се на формално водене в училище и толериране и нерегистриране на значителен брой отсъствия от училище. Според експертните оценки на директори, учители и общински образователни експерти, броят на засегнатите от скритото отпадане деца - надхвърля многократно броя на децата, ежегодно регистрирани като напуснали или незаписани в образователната система.

„Загубата на потенциала на толкова много деца има много висока цена за цялата държава. Бъдещето, което тези деца ще имат, не е от значение само за самите тях, но и за цялото общество. Най-просто казано – бъдещето на обществото е в училищата днес.“ каза г-жа Таня Радочай, Представител на УНИЦЕФ за България.

 

Основните препоръки са работата по превенцията на незаписването и ранното напускане на училище чрез създаване на интегрирани междуинституционални механизми на местно, областно и национално равнище и ясно планиране на мерки с конкретни отговорности на институциите, социална работа и увеличаване на дела на средствата за образование от държавния бюджет за образование и повишаването на качеството и достъпа.  Подкрепа на социално слабите семейства, за да могат да осигуряват на децата си образование, допълнително обучение по български език на деца, за които той не е майчин и насърчаване на участие на учители от етническите малцинства в образователната система, са други основни препоръки, базирани на добри практики.

Зa целите на изследването са ползвани данни на Националния статистически институт и на Министерство на образованието и науката.

Изследването е реализирано от изследователски екип с ръководител Боян Захариев, в съавторство с Илко Йорданов и Йоана Дечева, провели и теренните проучвания.

 

За УНИЦЕФ:

УНИЦЕФ е Детският фонд на Организацията на Обединените Нации и част от голямото семейство на ООН. От 1946 година насам, УНИЦЕФ е водеща организация, работеща в полза на децата, представена в над 190 страни по света. УНИЦЕФ помага за оцеляването и благоденствието на децата от ранното детство до юношеството. УНИЦЕФ оказва помощ в областта на детското здравеопазване и пълноценното хранене, за осигуряване на основно образование за всички момичета и момчета, както и за закрила на децата от насилие, експлоатация и СПИН. УНИЦЕФ се финансира изцяло от доброволни дарения на отделни лица, фирми, фондации и правителства.

 

Изследването е осъществено с подкрепата на ING.  

За ING:

ING е глобална финансова институция от холандски произход, която предоставя животозастраховане, пенсионно осигуряване, банкиране и управление на активи на над 60 милиона частни, корпоративни и институционални клиенти в много страни по света. В глобален мащаб ING се ангажира с редица социални проекти в подкрепа на обществото, в което развива дейност. Групата активно подкрепя програми, свързани с образованието на децата. ING инвестира в по-доброто бъдеще на децата посредством благотворителната образователна програма на УНИЦЕФ и ING „Шанс за децата", активна в периода 2005 -2012 г. От започването на своята подкрепа през 2005 година, ING са събрали повече от 20 млн. евро за проекти на УНИЦЕФ, свързани с образованието.

За повече информация:

Жаклин Цочева, Комуникации, УНИЦЕФ България,
Тел.: +359 2 / 96 96 208
Факс: +359 2 / 96 96 209

Превенция на отпадането от училище

01.10.2008 in Проекти

Образованието в България заема челно място в ценностната система на българина, като този приоритет придоби още ...

Всички деца имат права. Всеки може да помогне

20.11.2006 in Проекти

Със специалното участие на Димитър Бербатов, Посланик на добра воля на УНИЦЕФ за ...

УНИЦЕФ работи на местата с най-тежки условия, за да достигне до най-уязвимите деца. За да спаси живота им. За да защити правата им. За да им помогне да реализират потенциала си. Работим за всяко дете, навсякъде, всеки ден - в над 190 държави и територии - за да създадем по-добър свят за всеки. И никога не се отказваме.