Укрепване на закрилата на децата мигранти в България

07.11.2016 16:11

 

Изтегли документа от тук:  
Укрепване на закрилата на децата мигранти в България. Анализ на законодателството в оглед на принципа за защита на най-добрия интерес на непридружените деца мигранти в България

Непридружено дете чужденец е това дете – малолетно или непълнолетно, което не е придруже- но от пълнолетно лице, което да отговаря за него по силата на закон или обичай. При предпри- емането на каквито и да е действия спрямо такова дете следва да се има предвид най-напред фактът, че е дете, и то дете в уязвимо положение. Следва да се полагат всички усилия за защита на най-добрия му интерес. Позитивно задължение на държавата ни е гарантирането на най-до- брия интерес на всяко дете, включително и на непридруженото дете бежанец. За да се осигури пълноценна оценка на най-добрия интерес на детето, е необходима работеща система за закри- ла на детето, която да отчита спецификите на неговото положение и да е готова да откликне на специфичните му потребности. Свали целия документ от тук.

За УНИЦЕФ:  
УНИЦЕФ насърчава прилагането на правата и повишаване на благосъстоянието на всяко дете посредством всяка своя дейност. Заедно с нашите партньори ние работим в 190 страни и територии, за да превърнем този ангажимент в практически действия в полза на всички деца, навсякъде по света, полагайки особени усилия да достигнем до най-уязвимите и социално изключени деца.

За повече информация:                             
Жаклин Цочева, Директор Комуникации, УНИЦЕФ България  
Тел: 02/9696208   
E-mail: jtzocheva@unicef.org

Всички деца имат права. Всеки може да помогне

20.11.2006 in Проекти

Със специалното участие на Димитър Бербатов, Посланик на добра воля на УНИЦЕФ за ...

Помогни на децата от Сирия

10.09.2015 in Проекти

Конфликтът в Сирия е оставил около 16 милиона души - почти половината от тях са деца – в нужда от животоспасяваща помощ ...

Да победим несправедливостта #FIGHTUNFAIR

11.12.2015 in Проекти

Защо справедливостта има ...

ЗАЕДНО ЗА ВСЯКО ДЕТЕ

01.11.2016 in Проекти

Кампанията отразява реалните резултати, постигнати за децата в България благодарение на партньорството, стартирало ...

УНИЦЕФ работи на местата с най-тежки условия, за да достигне до най-уязвимите деца. За да спаси живота им. За да защити правата им. За да им помогне да реализират потенциала си. Работим за всяко дете, навсякъде, всеки ден - в над 190 държави и територии - за да създадем по-добър свят за всеки. И никога не се отказваме.