В 30 детски градини в България ще бъде изградена приобщаваща среда за деца със специфични нужди и увреждания

09.05.2016 10:39

 

Средствата са събрани от кампанията „Заедно от детската градина“ на bTV и УНИЦЕФ и от допълнителни дарения  

9 май 2016 г. Благодарение на кампанията на УНИЦЕФ и bTV “Заедно от детската градина“ и даренията на зрителите на телевизията и слушателите на радио N-Joy бяха събрани средства, които да подкрепят 15 детски градини. Към тях се присъединиха и дарители на УНИЦЕФ, като всички заедно направиха възможно създаването на приобщаваща среда за децата със специфични нужди и увреждания в общо 30 детски градини в България. Пълният списък с детските градини, включени в програмата можете да видите тук.

Детските градини са избрани по следните критерии: да се намират в районите на страната, в които УНИЦЕФ работи приоритетно и са идентифицирани като места с най-голям брой уязвими деца; в детските градини вече да има постъпили деца със специфични нужди и увреждания, за да може да се осъзнае по-бързо потребността от прилагането на приобщаваща среда; персоналът на детската градина да е проактивен и мотивиран за работа в тази насока; детските градини са избрани в партньорство с регионалните инспекторати по образованието към МОН. 

30-те детски градини се намират в София-град, Монтана, Сливен, Шумен. В тях ще се реализира широк спектър от дейности: обучение на екипите за работа и грижа за деца със специфични нужди; осигуряване на достъп и адаптиране на средата към потребностите на децата, назначаване на логопеди, психолози, ресурсни учители и възпитатели, работа с родители.

Припомняме, че през октомври и ноември 2015 г. bTV и УНИЦЕФ България проведоха съвместна застъпническа кампания „Заедно от детската градина“, която целеше промяна на обществените и професионалните нагласи спрямо децата със специфични нужди. Тя завърши с благотворителен концерт-телетон в ефира на bTV и радио N-Joy, който беше подкрепен от близо 100 известни личности и привлече около 16 000 дарители именно за тази кауза – да се изгради среда, в която децата със специфични нужди да реализират правото си да се образоват, да играят, да растат и да се развиват заедно със своите връстници.

Най-уязвими сред децата със специфични нужди са децата с увреждания, които в най-голяма степен са изключени от възможностите за качествено обучение и социализация в детските градини, а и в училище – поради предразсъдъци, липса на разбиране и подкрепяща среда.

© UNICEF Bulgaria/2016

:: Защо е важно приобщаването да започне още от детската градина:  
За децата със специфични нужди детската градина има толкова важно значение, колкото и за всяко друго дете. Когато тя предоставя подкрепяща и ориентирана към индивидуалните потребности среда, детската градина развива способностите на децата, подпомага овладяването на нови езикови, когнитивни и социални умения, спомага взаимодействието с другите деца – което е подготовка за реалния живот и предпоставка за засилване активността на децата със специфични нужди. Когато децата от детската градина са заедно, независимо от различията им, те ще израснат толерантни и приемащи индивидуалните особености възрастни и това ще промени цялото общество. Освен това детската градина има важна роля за преодоляване на неравенствата и предоставяне на равни възможности на всички деца.

:: Какво представлява приобщаващата среда:  
Създаването на приобщаваща среда предполага промяна на социалните норми, политики и практики в масовите детски градини и тяхното приспособяване към различните потребности на децата, както и задължение за премахване на бариерите, които ограничават това. Приобщаването не се отнася само до децата с увреждания, а до всички деца. Приобщаваща среда означава всички деца в една детска градина, независимо от техните силни или слаби страни, да бъдат част от общността и да участват активно в нейния живот. Децата със специфични нужди и особено тези с увреждания са изключително уязвими по отношение на достъпа до масовите детски градини и затова пълноценното им приобщаване е знак за развитието на цялата общообразователна система.

:: Кои са основните предизвикателства:  
Все още съществуват редица предизвикателства, които пречат на децата със специфични нужди да се включат пълноценно в процесите на обучение и социализация в детската градина. Основните бариери са свързани с недостъпната физическа среда, неадаптираното съдържание на обучителния процес и неподходящите методи на работа с децата, преобладаващите стереотипни и стигматизиращи нагласи в общността, недостатъчната подкрепата и недоразвитият капацитет на съществуващите социални и здравни услуги. Наред с това приобщаването на децата със специфични нужди от възможно най-ранна възраст изисква и ново мислене и осъзнаване, че многообразието, независимо дали е основано на увреждане, е част от живота на всички нас.

:: Основни данни:     
- В България живеят около 8000 деца, които са настанени в сегрегирани образователни институции или изобщо не посещават детска градина и училище. Те биват отделяни от техните връстници и настанявани само при деца с увреждания или изобщо са лишени от всякакъв достъп до детска градина или училище;
- Средногодишно 4 175 са случaите на новорегистрирани деца с увреждания на възраст между 0 и 16 г. за периода 2005 до 2013 г., като броят им расте от 2008 г. насам – данните са на ТрансМоне;
- Около 23 000 деца с увреждания са подпомогнати за периода 2008-2012 г. Данните са на Агенцията за социално подпомагане – но това не обхваща всички случаи в страната;
- Около 15 000 от цитираните 23 000 деца са приобщени в масова общообразователна среда – данните са на Центъра за информационно обслужване на образованието;
- Под 2500 от цитираните 15 000 приобщени деца се намират в детските градини;
- По данни на МОН в системата на образованието в цялата страна има едва 1062 ресурсни учители, 761 психолози и педагогически съветници, 112 логопеди, 20 слухово-речеви педагози и 8 зрителни педагози. Те са крайно недостатъчни, за да осигурят необходимата подкрепа на всички деца със специфични нужди.

За УНИЦЕФ:  
УНИЦЕФ насърчава прилагането на правата и повишаване на благосъстоянието на всяко дете посредством всяка своя дейност. Заедно с нашите партньори ние работим в 190 страни и територии, за да превърнем този ангажимент в практически действия в полза на всички деца, навсякъде по света, полагайки особени усилия да достигнем до най-уязвимите и социално изключени деца.

За повече информация:  
Жаклин Цочева, Директор Комуникации, УНИЦЕФ България  
Tel: 02/9696208, E-mail: jtzocheva@unicef.org

 

Всички деца имат права. Всеки може да помогне

20.11.2006 in Проекти

Със специалното участие на Димитър Бербатов, Посланик на добра воля на УНИЦЕФ за ...

Заедно от детската градина

22.10.2015 in Проекти

bTV и УНИЦЕФ стартират нова социална кампания за децата със специфични ...

УНИЦЕФ работи на местата с най-тежки условия, за да достигне до най-уязвимите деца. За да спаси живота им. За да защити правата им. За да им помогне да реализират потенциала си. Работим за всяко дете, навсякъде, всеки ден - в над 190 държави и територии - за да създадем по-добър свят за всеки. И никога не се отказваме.