Втори семейно-консултативен център на УНИЦЕФ в Нови Пазар ще подкрепя родители на малки деца

28.03.2012 12:03

Мобилните екипи  на Центъра достигат до най- уязвимите общности и активно подпомагат семействата в риск

Нови Пазар, 28 март 2012 г.

Днес отвори врати вторият Семейно-консултативен център за деца и родители в Нови Пазар, област Шумен, реализиран с финансиране от благотворителното предаване „Великолепната шесторка" 2, излъчено по bTV съвместно с УНИЦЕФ.

На откриването присъстваха Милена Харизанова, Директор „Социални услуги" на УНИЦЕФ България; Румен Христов, Кмет на Община Нови Пазар; Калин Каменов, Председател на Държавна агенция за закрила на детето и Ивайло Иванов, Изпълнителен директор на Агенцията за социално подпомагане. Специални гости на събитието бяха Ани Салич, Посланик на добра воля на УНИЦЕФ и нашите приятели от предаването „Великолепната шесторка" 2- Бони и Теди Кацарова.

Преди година и половина стартирахме проект „Семейство за всяко дете", с който казахме, че малките деца трябва да живеят в семейна среда, а не в институция.  Решихме да покажем модел, по който един дом за деца се заменя от множество социални и здравни услуги в областта, които помагат на родителите да полагат добри грижи за децата си.

Защото всички деца имат право на семейство, където да получават  любов, грижа, внимание и така се гарантира тяхното  нормалното развитие.", сподели Милена Харизанова на откриването на Центъра. „Ние силно вярваме, че най-добрата инвестиция е инвестицията в децата, защото редица изследвания показват, че тя има най-устойчива възвръщаемост в обществото.", добави тя и изрази специална благодарност към bTV, дарителите и партньорите, които подкрепиха проекта.

През октомври 2010 година УНИЦЕФ стартира проект „Семейство за всяко дете" в област Шумен. Нашата цел бе да създадем мрежа от услуги и мерки за подкрепа на родителите и семействата на малки деца (0-3 години), с което да доведе до закриването на ДМСГД Шумен. До момента успяхме да развием мрежа от приемни семейства, превенция на изоставянето на ниво родилен дом и укрепихме капацитета на системата за закрила на детето.

Основен елемент в работата по проекта е създаването на Семейно-консултативни центрове, които предоставят интегрирани услуги и програми в сферата на превенцията на изоставяне на малки деца в специализирани институции. В област Шумен са предвидени 3 такива центрове, първият от които в град Шумен беше открит през септември 2011 година.

Вторият СКЦ е базиран в град Нови пазар и вече обслужва уязвимите общности в община Нови пазар и съседни общини. Екипът от социални работници, психолог, медицинска сестра и социални сътрудници работи за подобряване на уменията на родителите и младите хора да отглеждат малки деца, подобряване на социалните ресурси на семействата, уменията им за семейно планиране, улесняване на достъпа им до социално подпомагане, жилищна политика, заетост, образование и здравеопазване.

Ключов аспект от дейността на екипа е мобилната работа за идентифициране на проблемите на семействата в общността. Мобилните групи имат за цел да достигнат до най- уязвимите общности, да повишат информираността на семействата и да предоставят социални, здравни и психологически консултации. Мобилната работа на Центъра позволява да се идентифицират и подкрепят социално-слаби, здравнонеосигурени жени и бремени за посещение на мобилен АГ кабинет. Извършва се диагностика на деца с увреждания и подкрепа на родителите в грижата им за тях.

От месец октомври мобилните екипи  на Центъра са посетили 139 семейства в риск, и са подпомогнали 13 от тях. Други 342 са се обърнали за подкрепа към специалистите в центъра.

За повече     информация:
Жаклин Цочева, Директор Комуникации и връзки с обществеността, УНИЦЕФ България, тел.: 02-96-96-207; E-mail: jtzocheva@unicef.org

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА    ИНФОРМАЦИЯ

За проекта „Семейство за всяко дете"

Проект „Семейство за всяко дете" стартира през 2010 г. в партньорство между УНИЦЕФ, Министерство на здравеопазването, Министерство на труда и социалната политика, Държавната агенция за закрила на детето, Агенцията за социално подпомагане, областния управител на област Шумен и Община Шумен.

Проектът се реализира със средствата набрани от благотворителното предаване на bTV „Великолепната шесторка" 2, дарение от българското правителство, както и със собствени средства на УНИЦЕФ.

Проектът целида осигури грижа в семейна среда за децата, настанени в ДМСГД Шумен;да развие нов модел на интегрирани услуги за подкрепа на семейства в риск в областта, при който деца до 3-годишна възраст не се настаняват в институции;да подкрепи засилването на капацитета на местните власти и системата за закрила на детето за осигуряване на най-добрия интерес на детето.

Домът в Шумен ще бъде закрит, а персоналът ще премине през специализирано обучение, след което с конкурси част от специалистите ще бъдат наети при реализирането на нови социални и здравни услуги за същите деца и техните семейства. Процесът ще продължи над 2 години.

Моделът, който УНИЦЕФ ще създаде със средствата от проекта, ще бъде интегриран в законодателството, така че поетапно, с държавно финансиране, да бъдат закрити всички домове за бебета у нас, а за всяко дете да бъде осигурено семейство.

Какво постигнахме до момента?

През януари - септември 2011 г. са подготвени здравни и психологическите оценки на всички деца. От направените оценки става ясно, че основна причина за забавянето на децата в говорното и/или двигателното развитие е липсата на индивидуална грижа и стимулираща среда в дома.

Междувременно социални работници от Комплекса за социални услуги за деца и семейства към Община Шумен и отделите за закрила на детето  извършилха оценка на семействата на децата на базата на интервюта със родителите, посещения и наблюдения на семейството, за да установят кое е най-доброто решение за всяко дете.

Социалните проблеми на семействата са основната причина за изоставяне на децата в дома в над 70% от случаите. Като водещи мотиви се посочват липса на доходи, на жилище, безработица, поради неграмотност и липса на квалификация, невъзможност да се осигури здравна грижа за новороденото, грижа за други деца. Нежелана бременност е причина за изоставяне при 5 до 10% от жените, предимно от малолетни, непълнолетни и самотни майки. Тежкото здравословно състояние на детето е определящо за родителите при близо 15 % от всички случаи в дома.

От месец април 2011 г. комплексът за социални услуги за деца и семейства към Община Шумен работи по превенция на изоставянето. Специализирани социални работници консултират бременните и майките, при които има риск от изоставяне на децата и им предоставят подкрепа за задържане на децата в семейството.

До началото на 2012 г. над 80 майки са информирани и консултирани в Родилно отделение.

От 2009 година в област Шумен функционира Областен център по приемна грижа, финансиран от УНИЦЕФ, който активно подпомага работата по проект „Семейство за всяко дете". Благодарение на усилията на социалните работници от центъра, в област Шумен има най-голям брой бебета, настанени в приемно семейство, директно от родилен дом - 9 деца към септември 2011г.

Една от услугите, които ще бъдат създадени по проекта са Семейно-консултативните центрове. СКЦ е иновативна услуга, която обединява интегрирани социални, здравни, образователни услуги. Той ще предлага консултации, индивидуална и групова подкрепа на семейства с малки деца в риск. Майките и татковците ще имат възможност да посещават „Работилници за родители", които ще им помогнат да развитият родителски умения. Центърът ще подготвя подрастващи и млади хора за семеен живот с консултации по семейно планиране и превенция на нежелана бременност.

Основен фокус в дейността му е работата по превенция на изоставянето на деца и настаняването им в институции. Мобилни екипи от специалисти ще идентифицират семейства с деца в риск от изоставяне, ще следят и насочват бременни жени в риск към системата на здравеопазване за консултация и подкрепа, ще повишават здравната грамотност в рисковите общности.

Година и половина след старта на благотворителното шоу на bTV„Великолепната шесторка 2", реализирано съвместно с УНИЦЕФ, повече от половината деца от дома в Шумен вече растат в семейство. В момента общият брой на децата настанени в дома е 38 , докато през октомври 2010 г. бяха 107.

За УНИЦЕФ:

УНИЦЕФ е Детският фонд на Организацията на Обединените Нации и част от голямото семейство на ООН. От 1946 година насам, УНИЦЕФ е водеща организация, работеща в полза на децата, представена в над 150 страни по света. УНИЦЕФ помага за оцеляването и благоденствието на децата от ранното детство до юношеството. УНИЦЕФ оказва помощ в областта на детското здравеопазване и пълноценното хранене, за осигуряване на основно образование за всички момичета и момчета, както и за закрила на децата от насилие, експлоатация и СПИН. УНИЦЕФ се финансира изцяло от доброволни дарения на отделни лица, фирми, фондации и правителства.

Семейство за всяко дете

15.10.2010 in Проекти

Всяка година над 2 000 български деца биват изоставени и настанени в институции. Медицински доказано е, че отглеждането ...

УНИЦЕФ работи на местата с най-тежки условия, за да достигне до най-уязвимите деца. За да спаси живота им. За да защити правата им. За да им помогне да реализират потенциала си. Работим за всяко дете, навсякъде, всеки ден - в над 190 държави и територии - за да създадем по-добър свят за всеки. И никога не се отказваме.