Желая да съм с месечни дарения към УНИЦЕФ

ИМА ДЕЦА, КОИТО РАСТАТ ЛИШЕНИ ОТ ДЕТСТВО. ТЕ СА ГЕРОИ В МРАЧНА ПРИКАЗКА.

Над 500 000 деца в България живеят в риск от бедност. Повече от 14 000 момчета и момичета у нас напускат училище без основно образование годишно, а 1 000 деца не прекрачват училищния праг. Близо 2 000 деца в страната се разделят от семействата си всяка година, а над 1 000 момчета и момичета все още живеят в институции.

ЗАЕДНО МОЖЕМ ДА ПРОМЕНИМ ТЕХНИТЕ ИСТОРИИ. ДОРИ В НАЙ-МРАЧНАТА ПРИКАЗКА НА ПОМОЩ ИДВА ДОБРАТА СИЛА. ТОВА МОЖЕШ ДА СИ ТИ!

Твоята редовна подкрепа ще дари надежда на най-уязвимите момчета и момичета в България и по света.

Избери месечно дарение:

Избери начин на дарение:

За повече информация за твоето дарение и данъчни облекчения, моля свържи се с Петя Петкова: ppetkova@unicef.org, 02/ 96 96 208; 02/ 96 96 204.

Месечни дарения по банков път

IBAN: BG73PIRB74021604291401

Банка Пиреос България АД

IBAN: BG34RZBB91551065034919

Райфайзенбанк ЕАД

Виж как >>

Месечни дарения с SMS

Никога не е било по-лесно да помагаш! 

Изпрати SMS с цифра или 5 на номер 1021 и дарявай 2 лв. или 5 лв. всеки месец. 

Виж как >>

Административни
разходи 4,7%
 

Как се разпределят твоите дарения към УНИЦЕФ България?

Само 4,76% от всяко дарение Уницеф задържа, за да използва за административни и разходи по управление на проектите.

Останалата сума от твоето дарение, 95.24% финансира програми за децата.

Данъчни облекчения за физически лица

УНИЦЕФ е сред лицата по чл. 22, ал. 1, т. 1, б. „о” от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, даренията в полза на които се приспадат от данъчната основа на лицето в размер до 5 %. Следва да се има предвид, че съгласно чл. 22, ал. 2 от ЗДДФЛ общият размер на данъчното облекчение за дарения не може да превишава 65 на сто от сумата от годишните данъчни основи.

Данъчните облекчения се ползват с подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ, към която се прилагат копия на документи, удостоверяващи, че дареното лице е от изброените в чл. 22, ал. 1 от ЗДДФЛ и че предметът на дарението е получен - за данъчното облекчение за дарение.

Данъчни облекчения за юридически лица

Стопанските субекти (търговски дружества, кооперации, граждански дружества) могат да имат предвид, че УНИЦЕФ е посочен сред лицата по чл. 31, ал. 1, т. 18 от Закона за корпоративното подоходно облагане, даренията в полза на които се приспадат от положителния финансов резултат в размер до 10 %.

Следва да се има предвид, че в чл. 31, ал. 5 от ЗКПО законодателят постaвя ограничение за признавания за данъчни цели общ размер на разходите за дарения - не може да превишава 65 на сто от счетоводната печалба.

УНИЦЕФ България обработва и използва данните, събрани или предоставени от посетителите на нашия Уебсайт, съгласно действащите нормативни разпоредби относно поверителността и защитата на личните данни. Предоставените ни лични данни няма да бъдат публикувани или предоставяни на трети лица, без изричното съгласие на приносителя им. Контактната информация на дарителите на УНИЦЕФ ще бъде използвана само за кореспонденция с тях във връзка с предоставените дарения, тяхното изразходване по проектите на УНИЦЕФ или за издаване на удостоверения за данъчни облекчения по осъществени дарения.

Пълен текст към Общи Условия за Ползване на Уебсайт на УНИЦЕФ България ТУК.

УНИЦЕФ работи на местата с най-тежки условия, за да достигне до най-уязвимите деца. За да спаси живота им. За да защити правата им. За да им помогне да реализират потенциала си. Работим за всяко дете, навсякъде, всеки ден - в над 190 държави и територии - за да създадем по-добър свят за всеки. И никога не се отказваме.