Дари

 

  

Подкрепи работата на УНИЦЕФ за най-уязвимите деца в България с дарение по някои от следните канали:

 

Банков превод

Можеш да направиш еднократно дарение по банков път на следните дарителски сметки на УНИЦЕФ България:

Райфайзенбанк, IBAN: BG34RZBB91551065034919 | BIC: RZBBBGSF 

Банка Пиреос България, IBAN: BG73PIRB74021604291401 | BIC: PIRBBGSF 

Или да подкрепиш работата ни за децата с месечни дарения чрез услугата постоянно преводно нареждане или директен дебит.

 

 

SMS

Бъди БЛАГОДЕТЕЛ с месечни дарения от 5 лв. Изпрати SMS с цифра 5 на 1021.

ДДС и такси не се дължат за абонати на всички мобилни оператори.
Можеш да прекратиш даренията си по всяко време, като изпратиш безплатен SMS с буква S или STOP на 1021.

 

EasyPay

Можеш да направиш дарение към УНИЦЕФ в най-близкия офис на EasyPay без такса за превода. Пълен списък и адрес на офисите на EasyPay, виж ТУК

 

 

Редовни дарения чрез работна заплата

 

Можеш да подкрепиш дългосрочно УНИЦЕФ чрез дарение по ведомост в 4 стъпки:

1. Изтегли и попълни Съгласие за месечни дарения чрез работна заплата.

2. Представи отпечатано и подписано от  теб съгласие нa твоя работодател. Информирай го, че желаеш да даряваш ежемесечно сума, която се отчислява от работната ти заплатата към дарителска сметка на УНИЦЕФ.

3. Изпрати подписаното съгласие сканирано на е-mail: ppetkova@unicef.org или по поща на адрес: гр. София, бул. Дондуков 87, ет.2, на вниманието на Петя Петкова.

4. От следващия календарен месец твоят работодател ще превежда избраната от теб сума на дарение от заплата ти към УНИЦЕФ.

 

 

Дарителска карта

Дарявай редовно чрез специална дарителска карта от банка Пиреос България!

При всяка покупка или теглене на пари в брой, даряваш 0,10 лв. в полза на УНИЦЕФ, а банката дарява допълнително 0,20 лв.

За повече информация, посети www.daritelskakarta.info 

 

ATM

Можеш да дариш еднократно от банкомат на банка Пиреос България или чрез услугата B-Pay, като следваш инструкциите:

•  От главното меню на ATM устройството избери "Други услуги", след което избери "B-Pay" 
•  Когато екранът се зареди, моля въведи B-Pay кодa на УНИЦЕФ: 15005 
•  Посочи сумата на дарението
•  Въведи БУЛСТАТ номер на УНИЦЕФ: 131564758 
•  Потвърди плащането и въведете своя PIN код

 

За повече информация за твоето дарение и данъчни облекчения, моля свържи се с Петя Петкова: ppetkova@unicef.org, 02/ 96 96 208; 02/ 96 96 204.

 

Данъчни облекчения за физически лица

УНИЦЕФ е сред лицата по чл. 22, ал. 1, т. 1, б. „о” от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, даренията в полза на които се приспадат от данъчната основа на лицето в размер до 5 %. Следва да се има предвид, че съгласно чл. 22, ал. 2 от ЗДДФЛ общият размер на данъчното облекчение за дарения не може да превишава 65 на сто от сумата от годишните данъчни основи.

Данъчните облекчения се ползват с подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ, към която се прилагат копия на документи, удостоверяващи, че дареното лице е от изброените в чл. 22, ал. 1 от ЗДДФЛ и че предметът на дарението е получен - за данъчното облекчение за дарение.

Данъчни облекчения за юридически лица

Стопанските субекти (търговски дружества, кооперации, граждански дружества) могат да имат предвид, че УНИЦЕФ е посочен сред лицата по чл. 31, ал. 1, т. 18 от Закона за корпоративното подоходно облагане, даренията в полза на които се приспадат от положителния финансов резултат в размер до 10 %.

Следва да се има предвид, че в чл. 31, ал. 5 от ЗКПО законодателят постaвя ограничение за признавания за данъчни цели общ размер на разходите за дарения - не може да превишава 65 на сто от счетоводната печалба.

УНИЦЕФ работи на местата с най-тежки условия, за да достигне до най-уязвимите деца. За да спаси живота им. За да защити правата им. За да им помогне да реализират потенциала си. Работим за всяко дете, навсякъде, всеки ден - в над 190 държави и територии - за да създадем по-добър свят за всеки. И никога не се отказваме.