Корпоративно партньорство


KAK ДА НИ ПОДКРЕПИТЕ?


Съществуват различни начини, по които компаниите могат да подкрепят УНИЦЕФ:

Корпоративно дарение
Много компании или техните благотворителни фондации избират да направят директно корпоративно дарение. УНИЦЕФ работи в близко сътрудничество с нашите партньори при вземането на решение в какво да се инвестира за благото на децата и как да се комуникира това към обществото.

Можете да направите корпоративно дарение чрез банков превод към посочената банкова сметка:

Притежател на сметка: УНИЦЕФ България
Адрес: България, гр. София, бул. Ал. Дондуков 87, ет.2
Банка: Райфайзен Банк България
IBAN: BG34 RZBB 9155 1065 0349 19
BIC: RZBBBGSF
Валута: Български лева (1 евро = 1.956 лв.) 

 Маркетингови инициативи - УНИЦЕФ може да бъде подпомаган и чрез маркетингови инициативи и продажби, свързани с конкретна кауза. Маркетинг програми по конкретни каузи позволяват на компанията да предложи на своите клиенти възможността да подкрепят УНИЦЕФ чрез закупуването на определен продукт. Свързвайки кампания за продажби директно с УНИЦЕФ представлява ефективен начин дадена марка или продукт да ангажира клиентите, да вдигне продажбите и подчертае корпоративния й имидж.

Специални събития - Kорпоративните партньори могат да посочат УНИЦЕФ, като бенефициент на техни собствени събития за набиране на средства или могат да спонсорират събития, организирани от УНИЦЕФ.

Набиране на средства от клиенти и директното им ангажиране със социална кауза е, лесен начин за УНИЦЕФ да генерира приход.

Набиране на средства от служителите/ дарение по ведомост - УНИЦЕФ може да подкрепи и инициативи по набиране на средства от служителите - в някои случаи набраните средства от служителите се удвояват със средства от самата компания. Има различни новаторски и ефективни начини, служителите да бъдат въвлечени в подкрепа на УНИЦЕФ - автоматично приспадане на дарението от заплатата, дарения чрез интернет и др.

В допълнение на нашите дългогодишни партньорства, много организации се ангажират с набиране на средства за УНИЦЕФ при природни бедствия и хуманитарни кризи.

 

ЗАЩО ДА СИ ПАРТНИРАТЕ С УНИЦЕФ?

УНИЦЕФ предлага на своите корпоративни партньори уникална възможност да поставят името си до най-уважаваната световна организация, работеща в полза на децата.

Партнирайки си с УНИЦЕФ в маркетинг инициативи свързани с конкретна кауза, корпорациите и компаниите могат да подобрят разпознаването на марката си, да увеличат продажбите, да подсилят връзките с клиентите и потребителите си, както и да увеличат пазарния си дял. Стратегическите грантове и дарения могат да подкрепят програми, пряко свързани с интереса и основните компетенции на компанията, да ангажират служителите чрез различни инициативи и програми за дарения или да увеличат даренията в натура.

УНИЦЕФ може да предложи подкрепа в областта на маркетинга, комуникациите и връзките с обществеността чрез следните предимства:

Глобално влияние
УНИЦЕФ присъства в над 190 страни по света и може да се съпоставя с влиянието на водещите глобални марки. УНИЦЕФ работи с правителства и в партньорства с местните общности.

Международни марки
УНИЦЕФ работи с партньори за създаването на глобално признати марки. Такива са например: програмата "Промяна за добро" с авиокомпанията Бритиш Еъруейс; програмата "Плати и напусни хотел за децата" с веригата хотели Шератон / Старууд хотели; "Заедно за УНИЦЕФ" с футболен клуб "Манчестер Юнайтед и много други.

Репутация и разпознаване
Изградете репутацията на компанията си чрез асоцииране със световна водеща организация, работеща за благото на децата.

Посланици на добра воля
УНИЦЕФ е организация подкрепена от безпрецедентно голям брой международно признати знаменитости и посланици на добра воля от всички възрасти и сфери на обществения живот.

Дългосрочен ангажимент
Дейността на УНИЦЕФ е непрекъсната, което позволява на компанията ви да преследва своите дългосрочни стратегически цели. УНИЦЕФ цели изграждането на дългосрочни партньорства с компании за постигане на максимален ефект и за двете страни.

УНИЦЕФ прилага два водещи принципа, когато обмисля партньорство с член на бизнес общността: откриване най-добрия партньор и откриване на най-доброто партньорство.


КАК ИЗБИРАМЕ ПАРТНьОРИТЕ СИ?


Най-добрият партньор
УНИЦЕФ предприема две стъпки за определяне дали дадена корпорация е най-добрия партньор за УНИЦЕФ - това означава, дали нейната работа, като цяло, демонстрира готовност за осъществяване на корпоративна социална отговорност. Първо, УНИЦЕФ прави проучване относно потенциалния партньор. Второ, УНИЦЕФ оценява получената информация спрямо фундаменталните принципи, върху които е базирана работата на УНИЦЕФ и Организацията на обединените нации, и спрямо нашата специфични мисия, мандат, и ценности.

Най-доброто партньорство
УНИЦЕФ търси партньорства, които съвпадат с нашите ценности, както и с целите ни във връзка с програмите, застъпничеството и набирането на средства.

УНИЦЕФ търси партньорства с организации, които демонстрират корпоративна социална отговорност и лидерство в общността; създават положителен принос за обществото; имат социално отговорно поведение; имат положителен обществен и/или продуктов имидж; имате история на ангажимента към каузи, свързани с развитието; имат отговорна трудова практика; прилагат отговорни практики за опазване на околната среда.

 

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

За допълнителна информация относно корпоративни парньорства и данъчни облекчения, моля свържете се с Виолетка Минкова, Партньорства с частния сектор и фондонабиране, УНИЦЕФ България, на тел: 02/ 96 96 205 или e-mail: vminkova@unicef.org.

УНИЦЕФ работи на местата с най-тежки условия, за да достигне до най-уязвимите деца. За да спаси живота им. За да защити правата им. За да им помогне да реализират потенциала си. Работим за всяко дете, навсякъде, всеки ден - в над 190 държави и територии - за да създадем по-добър свят за всеки. И никога не се отказваме.