Мониторинг правата на детето

© UNICEF Bulgaria/2014/Emma Liubenova 

Цели:  

Правата на всички деца са гарантирани съгласно Конвенцията на ООН за правата на детето. От съществено значение обаче е да се наблюдава тяхното прилагане.  

Процесът на мониторинг трябва да е  по отношение на всички  права и сфери, както и по признаци възраст, пол, региони (селски/градски), национален, социален и етнически произход, език, религия, визически възможност (увреждания) и др.

Целта е да се получи достатъчно информация, за да се прецени дали има нарушение при  достъпа до права или наличие на дискриминация при прилагането на съответните разпоредби от Конвенцията.

Познаването на ситуацията е необходимо и за планирането на подрепа и осъществяването на  дейности  за засилване на националния капацитет и подобряване  реализирането на правата на децата, което е основна задача на УНИЦЕФ в България.

Укрепването на  системите за мониторинг на правата на децата е съществена част от мисията на Детския фонд на ООН. 

Предизвикателства:

България полага усилия да гарантира  основните права на голяма част от децата, но все още достъпът до определени права на някои групи деца е затруднен. По-нататъшен напредък може да се постигне с усилия, насочени към отстраняване на основните причини за нарушаване правата на детето, най-вече свързани със структурната бедност и преобладаващите нагласи. Липсата на информация и данни, които да са достоверни, да се събират регулярно и да са сравними, е сериозна пречка за реализирането на правата на всяко едно дете. В тази посока Заключителните наблюдения и препоръки от 2008 г. на Комитета на ООН за правата на детето към България насочват вниманието към необходимостта от системно набиране и анализ на дезагрегирани данни и обособяването на независим орган за наблюдение на правата на детето, засилване на ролята на Омбудсмана и подкрепа на Държавната агенция за закрила на детето. Организациите на гражданското общество също трябва да получат по-широки права, за да могат да извършват оценка и да насърчават правата на детето в области извън тези, на които вече се отделя внимание.

Все още няма независима агенция  с мандат за мониторинг и популяризиране правата на децата. Необходими са и допълнителни усилия за осигуряване на достъпен механизъм за подаване на жалби от деца и техни представителили.

Какво правим:

:: Партньорства за укрепване на националните системи за събиране и анализ на данни;

:: Укрепване на системите за мониторинг правата на децата на национално и местно ниво;

:: Генериране и разпространение на информация за положението на момчетата и момичетата, особено тези, които са социално изключени;

:: Подкрепа за създаване на независима система за мониторинг на правата на детето, с капацитет за редовно събиране на данни за положението на децата;

:: Допълнително укрепване на капацитета на правителствени институции, местни власти, гражданско общество, омбудсман, парламент и изследователски организации в ролята им на    наблюдаващи правата на децата; 

:: Повишаване на осведомеността относно правата на децата;

:: Извършване на мониторинг и оценка на национални и местни програми за деца;

:: Подготовката на доклади относно степента на изпълнение със специален акцент върху уязвимите групи;

:: Споделяне на добри практики в България и чужбина.

Свързани:

Регионална база данни 

Сайт с база данни на УНИЦЕФ

Информация за лишенията, които търпят децата, включително и в България

Изслeдователски център на УНИЦЕФ Иноченти

УНИЦЕФ и мониторинга на изпълнението на КПД

Официална страница на Кoмитета на ООН по правата на детето

 

УНИЦЕФ работи на местата с най-тежки условия, за да достигне до най-уязвимите деца. За да спаси живота им. За да защити правата им. За да им помогне да реализират потенциала си. Работим за всяко дете, навсякъде, всеки ден - в над 190 държави и територии - за да създадем по-добър свят за всеки. И никога не се отказваме.