Образование

 © UNICEF Bulgaria/2013/Pirozzi 

Цели   

Конвенцията на ООН за правата на детето и Целите на образованието съгласно Общ коментар №1 (2001) определят като ключова цел на образованието развитието на личността на детето, на неговите таланти, умствени и физически способности до най-пълния им потенциал. УНИЦЕФ работи за осъществяването на тази цел, като допринася за включване на всички деца в качествено обучение, гарантирайки, че:

:: всяко дете е в училище;

:: всяко дете учи;

:: всяко дете се обучава от рано и се включва в образователната система навреме;

:: всяко дете е подкрепено от ефективни и ефикасни правителствени политики. 

Предизвикателства  

През последните десетилетия България е изправена пред трудни предизвикателства, свързани с достъпа до образованиенамаляване на неравенствата, които го ограничават и осигуряването на приобщаваща среда и качествена подготовка в училищата и детските градини, която да гарантира усвояване на необходимите знания, умения и компетентности за пълноценна реализация в настоящето и бъдещето. Макар правото на образование да е основно човешко право, хиляди деца в България остават извън образователната система.

Липсата на мотивация за учене, ниската функционална грамотност, трудностите при реализацията на младите хора на пазара на труда, слабата ориентираност на обучението към практиката, липса на мотивация за въвеждане и използване на модерни интерактивни методи на обучение от страна на преподавателите, са само част от предизвикателствата, с които реформата в образователната система трябва да се справи. Всичко това, съчетано с общата икономическа ситуация, води до негативни тенденции и високи нива на дела на преждевременно отпадналите от училище. 

Необходима е интензивна работа за промяна на нагласите по отношение на инвестициите в ранна детска грижа и образование, своевременното начало и необходимата продължителност на предучилищната подготовка и училищното образование, премахването на финансово-икономическите, социалните и териториално-географските бариери за достъпа до качествена образователна услуга за всички деца.   
 

Фокус 

УНИЦЕФ България работи с множество партньори за гарантиране правото на достъп на всяко дете до качествено образование. Дейностите ни в сферата на образованието са фокусирани върху следните области:

:: Повишаване на посещаемостта в училище с акцент върху:

- Премахване на бариерите пред достъпа до образование на деца от най-уязвимите групи – в т.ч. деца, които живеят в бедност, в малки населени места, деца с увреждания, деца бежанци, деца от малцинствен произход и др.

:: Намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система чрез:

- Дейности по превенция на отпадането;

- Въвеждане на ефективна национална система за идентифициране на деца в риск от отпадане от училище.

:: Разработване на модел за образователна интеграция на отпаднали от училище.

:: Работа по промяна на нагласите на обществото по отношение на:

- Ранно обучение и задължителна предучилищна подготовка;

- Приобщаващо образование за деца с увреждания;

- Образованието на момичета от ромски произход.

Ключови данни

 - 4,2 % са децата в ученическа възраст, които не са обхванати в училище;

- Близо 18 000 деца и младежи са отпаднали и напуснали преждевременно училище;

- 22 % или 167 670 сред младежите на възраст 15-24 не учат, не работят и не се обучават;

- Над 40% от младежите на 15-16г. са функционално неграмотни.

Документи

УНИЦЕФ работи на местата с най-тежки условия, за да достигне до най-уязвимите деца. За да спаси живота им. За да защити правата им. За да им помогне да реализират потенциала си. Работим за всяко дете, навсякъде, всеки ден - в над 190 държави и територии - за да създадем по-добър свят за всеки. И никога не се отказваме.