Бъдеще без насилие

УНИЦЕФ набира средства за създаване на специализирани терапевтични услуги за деца преживели насилие,...

Научи повече

2014

Бъдеще без насилие

УНИЦЕФ набира средства за създаване на специализирани терапевтични услуги за деца преживели насилие, които ще предоставят здравна, психологическа и социална помощ.

2013

Най-добър старт за всяко дете

През 2013 г. УНИЦЕФ България откри Център за майчино и детско здраве в област Шумен, който предоставя безплатни домашни посещения от медицински сестри и акушерки на настоящите и бъдещи родители.

2011

Работилница за родители - Да пораснем заедно

„Работилниците за родители - Да пораснем заедно" ще предоставят споделено пространство, в което могат да се срещат бъдещите родители и родителите на малки деца, да споделят и обменят своите мисли и опит. Особено важно е присъствието на подготвени специалисти, които придружават тези срещи. Целта е всички страхове, опасения и въпроси на бъдещите и младите родители да намерят пространство, в което да бъдат формулирани и споделени.

2010

Семейство за всяко дете

Всяка година над 2 000 български деца биват изоставени и настанени в институции. Медицински доказано е, че отглеждането на дете до 3-годишна възраст в институции има трайно негативно въздействие върху неговото развитие и силно намалява шансовете за пълноценна реализация в живота. С настоящия проект УНИЦЕФ цели да създаде мрежа от услуги за подкрепа на родители и семейства на малки деца. Целта е посредством тези услуги да бъде закрит дома за деца от 0-3 г. в гр. Шумен.

Подкрепа за недостижимите деца

Проектът "Подкрепа за недостижимите деца" подкрепи създаването на Комплекс за социални услуги за деца и семейства в гр. Видин. Комплексът се състои от три центъра: Център за обществена подкрепа, Наблюдавано жилище и Дневен център. Услугите са достъпни за жители на областта без заплащане. Комплексът е ориентиран към деца и млади хора в риск, техните семейства, деца настанени в институции и отпаднали от училище в гр. Видин.

Община-приятел на детето

Това е град, община или друга система на местно самоуправление, активно ангажирана с правата на децата, a нуждите, приоритетите и правата на децата са неделима част от обществените политики, програми и решения. Целта на инициативата „Община-приятел на детето" е да подпомогне прилагането на Конвенцията за правата на детето на местно ниво и да се постигнат условия, позволяващи реална защита на правата на децата и повишаване тяхното благосъстояние.

Областно планиране на социалните услуги

За да се преодолее дисбалансът в обхвата на услугите и да се осигури равен достъп до качествени социални услуги на всички рискови групи и общности, през 2010 г. опитът на УНИЦЕФ беше мултиплициран в национален мащаб и се осъществи процес на дългосрочно стратегическо планиране на областно ниво с участие, в което е предначертано развитието на социалните услуги през следващия петгодишен период (2011 – 2015 г.).

2009

Подкрепа на деца с увреждания

През октомври 2009 г. в гр. Русе бе открит „Детски кът за развитие", който представлява нов модел на интегрирани обществени социално-здравни услуги за деца с увреждания и техните семейства.

Приемна грижа

Децата, лишени от родителски грижи, копнеят за дом и семейство. Те искат да прегръщат и да бъдат прегръщани, да обичат и да бъдат обичани...точно както всички останали деца. Не е трудно да бъдеш приемен родител, нито да помогнеш „Приемна грижа" да стигне до възможно най-много деца. УНИЦЕФ подкрепя дейностите на държавните институции, местни власти и неправителствени организации по развитието на приемната грижа в страната. ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

2008

Подкрепа на деинституционализацията

Една от приоритетните цели на програмата на УНИЦЕФ за страната е подпомагане процеса на деинституционализация, чрез директна работа с общините за планиране и създаване на алтернативни социални услуги в общността. Намаляване броя на децата в специализирани институции е приоритет на системата на закрила на детето, свързан с изпълнението на правителствена политика и конкретни мерки. Целта е броят на децата и семействата, които ползват алтернативни социални услуги да нарасне с 30% като алтернатива на институционалната грижа.

Превенция на отпадането от училище

Образованието в България заема челно място в ценностната система на българина, като този приоритет придоби още по-голяма значимост в процеса на модернизиране на икономическите и социални структури в страната. Голям брой деца напускат преждевременно училище или дори никога не прекрачват неговия праг, явление, което води до тежка форма на социално неравенство и икономическа неефективност.

2007

Закрила на децата от насилие

Насилието се очертава като един от основните проблеми, с който се сблъскват децата в България. Според официалната статистика държавните органи за закрила всяка година идентифицират и работят по приблизително 1800 случая на насилие над деца.

УНИЦЕФ работи на местата с най-тежки условия, за да достигне до най-уязвимите деца. За да спаси живота им. За да защити правата им. За да им помогне да реализират потенциала си. Работим за всяко дете, навсякъде, всеки ден - в над 190 държави и територии - за да създадем по-добър свят за всеки. И никога не се отказваме.