Община-приятел на детето

Община-приятел на детето

  • Лого на Община-приятел на детето

  • Годишна среща на Община- приятел на детето, 25.11.2011, София

Посетете официалната страница на инициативата:http://childfm.unicef.bg/bg

Това е град, община или друга система на местно самоуправление, активно ангажирана с правата на децата. Това е град, в който гласовете, нуждите, приоритетите и правата на децата са неделима част от обществените политики, програми и решения. Целта на инициативата „Община-приятел на детето" е да подпомогне прилагането на Конвенцията за правата на детето на местно ниво и да се постигнат условия, позволяващи реална защита на правата на децата и повишаване тяхното благосъстояние. Община-приятел на детето се основава на заключенията на Конференцията (Habitat II), че благосъстоянието на децата е фундаментален индикатор за демократичност и добро управление на всяко населено място.

В България инициативата започва  през 2008 г. под названието „Община приятел на детето" (ОПД) от УНИЦЕФ България, в партньорство с Асоциация „Родители", Национално движение на общините в РБ и  Държавна агенция за закрила на детето. УНИЦЕФ е организацията, която легитимира инициативата в рамките на своята глобална инициатива "Град приятел на детето". УНИЦЕФ следи за съдържанието и параметрите на инициативата в контекста на съдържанието и принципите изготвени от института "Иноченти" и принципите прилагани в рамките на глобалната инициатива "Град приятел на детето".(виж Адаптирана методика за действие въз основа на методиката за действие на UNICEF Innocenti Research Center)

Инициативата "Община - приятел на детето" дава възможност на ниво община да се изпълнят  задълженията на България, при подписването на Конвенцията  за правата на детето за повишаване на благосъстоянието на живот на децата. Инициативата на УНИЦЕФ „Община - приятел на детето" е инструмент, който ще  помогне да се подобрят условията на живот на децата, като се фокусират усилията на местната власт върху детския въпрос и се създадат положителни управленски практики.  (прочети Конвенцията  за правата на детето )

Включването на българските общини в инициативата е знак за ангажираността на политиците и администрация с въпросите на детското благосъстояние и е свързано с желанието общината да постигне такова управление, което позволява адекватно посрещане и развитие на детския въпрос. Участието на всяка община в тази инициатива означава постоянен стремеж към  повишена грижа за децата, критичен усет за постигнатото и ясен поглед към предизвикателствата.

В България инициатива „Община - приятел на детето“ вече обединява 17 български общини - Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Вълчи дол, Димитровград, Добрич, Козлодуй, Павел Баня, Петрич, Пловдив, Свищов, София, Раднево, Тунджа, Чирпан, Шумен.

Как вашата община може да се включи в инициативата

Общината трябва да изпълнява няколко условия, за да бъде включена в пилотното прилагане на методиката Община - приятел на детето в България.

  1. Посочва се отговорен за прилагането на инициативата представител на общината-кандидат (координатор). Координаторът да има реални правомощия да предлага и прилага координирана политика за децата (ниво заместник-кмет). Освен координатор общината определя експерт, който ще се ангажира с експертните дейности, свързани с инициативата (списък с координаторите и експертите от общините - приятели на детето)  
  2. Решение на ОС за присъединяване към инициативата Община приятел на детето
  3. Всяка община-кандидат ще получи въпросник за самооценка, базиран на списъка за проверка от методиката за действие на UNICEF. Въпросникът ще даде възможност на общините да оценят постигнатото от тях до момента, наличието на цялостна политическа концепция по отношение на децата, както и ще насочи вниманието към конкретни мерки за повишаване на детското благосъстояние на територията на общината.(от тук можете да изтеглите списък за самооценка)
  4. Общините ще разполагат с един месец, за да попълнят въпросника. Въпросникът се изпраща до Елена Атанасова на адрес eatanassova@unicef.org
  5.  Въз основа на информацията от него експертен екип към Уницеф ще отправи обратна връзка със съответни препоръки.(образец на обратна връзка)
  6. Общината изготвя и приема на мерки за подобряване предвид препоръките на експертния екип.
  7. Официално обявяване.

Проведе се годишна среща на Мрежата на общините-приятели на детето, организирана от УНИЦЕФ

06.11.2014 in Новини

Сливен и Гоце Делчев са новите членове на мрежата, която отбеляза своята 5-та годишнина, в навечерието на 25 г. от ...

Годишна среща на Мрежата на общините, приятели на детето

14.11.2013 in Новини

На 13 и 14 ноември 2013 г се проведе годишната среща на Мрежата на общините, приятели на ...

УНИЦЕФ България и Община Сливен дават начало на нови услуги за деца и семейства

12.07.2012 in Новини

Сливен ще бъде пилотна община за развиване на иновативни услуги за подкрепа на деца и семейства в риск и деца в ...

Деца от над 15 общини – приятели на детето дадоха своите препоръки как да направят площта около Централна гара София по–приятелска среда за децата

26.06.2012 in Новини

Над 20 деца от близо 15 общини и градове приятели на детето дадоха своите препоръки как площта на Централна гара София ...

УНИЦЕФ организира международна конференция на градовете и общините - приятели на детето за здравето на детето и правото на игра

25.06.2012 in Новини

над 20 деца от близо 15 общини и градове приятели на детето дадоха своите препоръки как площта на Централна гара София ...

УНИЦЕФ работи на местата с най-тежки условия, за да достигне до най-уязвимите деца. За да спаси живота им. За да защити правата им. За да им помогне да реализират потенциала си. Работим за всяко дете, навсякъде, всеки ден - в над 190 държави и територии - за да създадем по-добър свят за всеки. И никога не се отказваме.