Подкрепа на деинституционализацията

Подкрепа на деинституционализацията

  • Donec dignissim pharetra

Една от приоритетните цели на програмата на УНИЦЕФ за страната е подпомагане процеса на деинституционализация, посредством директна работа с общините за планиране и създаване на алтернативни социални услуги в общността. Намаляване броя на децата в специализирани институции е приоритет на системата на закрила на детето, свързан с изпълнението на правителствена политика и конкретни мерки. Целта е броят на децата и семействата, които ползват алтернативни социални услуги да нарасне с 30% като алтернатива на институционалната грижа. За да постигне това УНИЦЕФ подпомага създаването на ясен и последователен механизъм за планиране и развитие на социалните услуги на ниво област и въвеждане на минимален пакет от социални услуги. Приоритетно моделът се прилага в три области на страната.

УНИЦЕФ подкрепя правителството на България при провеждането на големи реформи в областта на закрилата на детето чрез трансформирането на съществуващите заведения за дългосрочно настаняване на деца в система от услуги в общността. По данни на Държавната агенция за закрила на детето, от 2001г. броят на децата в специализирани институции е намалял с 42.3%. В края на 2008 г. 7 276 деца са били настанени в общо 140 специализирани институции.  Сега в страната има единайсет нови видове алтернативни социални услуги в общността за деца и младежи.

На национално ниво УНИЦЕФ работи с главните държавни агенции за укрепване на техния капацитет за изработване на политики и стратегии, подпомагащи трайно системата на закрилата на децата като главната цел е трансформирането на съществуващата система от заведения за дългосрочно настаняване в комплекс от алтернативни социални услуги и предотвратяване изоставянето на деца. УНИЦЕФ подпомага процеса на утвърждаване на наблюдението върху реалното спазване на правата на децата като част от системата за закрила на детето.

Заедно с работата по стратегическата политика УНИЦЕФ работи директно и за изработването на добри модели на услуги в общността като алтернатива на заведенията за настаняване. УНИЦЕФ подкрепи закриването на дома за деца с увреждания в с. Могилино. Процесът на закриване беше внимателно документиран и същият подход бе препоръчан за останалите домове за деца с увреждания.  Домът в с. Могилино бе официално закрит през октомври 2009 г. Децата и младежите бяха настанени в Центрове за настаняване от семеен тип: 2 в Русе, 1 в с. Гложене, 1 в гр. Варна и 1 в Две Могили.

Важен акцент от работата по предотвратяване на изоставянето на деца е подкрепата за развитието на приемната грижа в България. 

УНИЦЕФ провежда пилотно модел на регионално планиране на социални услуги. Прави се анализ на всички деца, настанени в заведения в съответните области, включващ две заведения за деца с увреждания. Ще бъдат приети планове за развитието на нови алтернативни услуги. Проектът получи финансова подкрепа от Холандското правителство за пилотната фаза в Русенска област. Заедно с регионалното планиране е изработен и модел за минимален пакет от социални услуги на местно ниво като така ще се осигури по-добър достъп и предоставяне на услуги за всички маргинализирани деца и семейства. 

УНИЦЕФ ще продължи по-нататъшното разширяване на услугите за подкрепа на семействата за предотвратяване на изоставянето на деца и подпомагане на общините при определяне на подходящи мерки за интервенция и насочване на достатъчно финансови средства за извеждането на децата от заведения (деинстутоционализация).

Техническо звено по деинституционализиация

Във връзка с целите за намаляване броя на децата отглеждани в специализирани институции за деца лишени от родителска грижа УНИЦЕФ, съвместно с Агенцията за социално подпомагане (АСП), създадоха Техническо звено по деинституционализация (ТЗ). Основната цел на ТЗ е да подпомага процеса по реформиране на системата за грижи за децата и развитие на алтернативни социални услуги в общността.

Екипът на звеното предоставя техническа помощ и професионална експертиза на областните и местни власти по отношение управление процеса на деинституционализация, прилагане на практика на програми за намаляване на броя на децата в институции, както и планиране и предлагане на социални услуги за деца и семейства в общността. Като част от дейността, на база на анализ, бяха изготвени регионални планове за развитие на услугите за деца и семейства за областите Видин и Перник и Русе. 


Резултати от проект "Семейство за всяко дете"

14.01.2016 in Резултати

Какво постигнахме заедно от 2010 до 2015 година в област ...

Оценка на закриването на ДДМУИ – с. Могилино

27.02.2014 in Резултати

По поръчка на УНИЦЕФ няколко изследователи посетиха услуги в общността, в които са настанени деца и младежи, ...

Отчетоха междинни резултати от проекта “Семейство за всяко дете”

31.10.2013 in Резултати

За 2013 г. към 1572 семейства са картографирани в областта и на тях им се оказват социални услуги, които предлагат ...

Резултати от проект "Семейство за всяко дете"

14.01.2016 in Новини

Какво постигнахме заедно от 2010 до 2015 година в област ...

През 2015 г. УНИЦЕФ откри нови филиали на Семейно-консултативните центрове в страната

23.07.2015 in Новини

УНИЦЕФ България помага на все повече деца и семейства с предоставяне на консултации и ...

Отчетоха междинни резултати от проекта “Семейство за всяко дете”

31.10.2013 in Новини

За 2013 г. към 1572 семейства са картографирани в областта и на тях им се оказват социални услуги, които предлагат ...

ЕС и УНИЦЕФ казват: По-малко деца в интернати и реформи в детското правосъдие

28.06.2013 in Новини

Въпреки реализираните реформи в положителна насока за децата в Централна и Източна Европа, и Централна Азия, все още ...

Призивът за действие за спиране настаняването на деца до три години в институции набира сила

21.11.2012 in Новини

СОФИЯ, 21 ноември Правителства от Източна Европа и Централна Азия обединяват усилия, за да насърчат разрастващото се ...

“Спиране настаняването на деца под три години в институции"

21.11.2012 in Новини

Подкрепа на семействата в отглеждането на малки деца Добре дошли на уеб страницата на конференцията! Република ...

Невидимите деца

28.02.2009 in Снимки

Програма за базисно обучение на екипи и специалисти по приемна грижа

23.11.2016 in Публикации

Програмата е разработена на базата на опита и в консултация със следните органи-зации: фондация „За нашите деца“, ...

Дискриминацията срещу децата в институциите

07.01.2013 in Публикации

Скрита, претендирана или реална и осезаема Целта на проучването е да се идентифицират и изследват нагласите на ...

УНИЦЕФ работи на местата с най-тежки условия, за да достигне до най-уязвимите деца. За да спаси живота им. За да защити правата им. За да им помогне да реализират потенциала си. Работим за всяко дете, навсякъде, всеки ден - в над 190 държави и територии - за да създадем по-добър свят за всеки. И никога не се отказваме.