Ранно детско развитие

© UNICEF Bulgaria/2013/Pirozzi

Цели

Ранното детство – от раждането до 8-годишна възраст, е един вълнуващ и изпълнен с динамични промени период, който оставя траен отпечатък върху детската личност, здраве и поведение, и възможности за пълноценна реализация на по-късен етап от живота. През тези първи години бебето и малкото дете бързо овладява и усъвършенства ключови двигателни, социални, интелектуални, речеви и емоционални умения, които постепенно го превръщат от безпомощно и напълно зависимо от възрастните в активно, търсещо и можещо човешко същество.  

Детското развитие е комплексен и динамичен процес, който се влияе както от генетичните предпоставки, така и от условията на материалната и социална среда, в която детето расте. За да могат да получат най-добро начало на своя живот и да реализират своите възможности, бебетата и малките деца се нуждаят от пълноценно хранене, достъп до качествени здравни грижи, сигурна, подкрепяща и стимулираща семейна среда, силна емоционална връзка със значим възрастен и разнообразни възможности за учене още от раждането. Здравето и емоционалното благополучие на жените по време на бременността и раждането са също важна предпоставка.

Малките деца са носители на всички права по Конвенцията на ООН за правата на детето още от самия момент на своето раждане. Те трябва да бъдат възприемани и зачитани като самостоятелни личности и активни членове на своите семейства, общности и общества. Конвенцията и Общият коментар №7 (2005) на Комитета по правата на детето относно прилагането на правата на детето в ранна възраст извеждат като водещи следните принципи за гарантиране на благополучието на децата в ранна възраст:

:: Всяко дете има право на оцеляване и развитие. Държавите-страни по Конвенцията трябва да гарантират не само физическото оцеляване и здраве на децата в ранна възраст, но и възможността те да достигнат своя пълен потенциал, като осигурят най-благоприятни условия за интелектуалното, социалното и емоционалното развитие на малките деца още от раждането.

:: Най-добрият интерес на детето е основополагащ във всяко действие или решение, което касае малките деца. Малките деца в съответствие с техните нарастващи възможности трябва да бъдат подкрепяни и насърчавани да участват в решенията, които ги касаят.

:: Семейството и родителите играят решаваща роля за реализиране правата на децата в ранна възраст. Бебетата и малките деца се развиват чрез и в контекста на отношенията си с възрастните – родители и други близки хора, които носят и първостепенна отговорност за тяхното благополучие и най-добър интерес. Държавите-страни по Конвенцията имат задължението да оказват необходимата подкрепа на родителите, за да могат те да осигурят най-добра грижа за своите деца.

Усилията на УНИЦЕФ в България са насочени към създаване на условия:

- всяко дете в ранна възраст да получава качествени здравни грижи, пълноценно хранене и стимулиране още от раждането;

- всяко дете да расте в сигурна, стимулираща и подкрепяща семейна среда, която насърчава неговото развитие във всички аспекти;

- всяка жена да има достъп до качествени здравни грижи по време на бременността и раждането;

- всяко дете да получава качествено ранно образование и грижа и да прекрачва училищния праг готово за училище;

- всяко семейство и родител да получават необходимата подкрепа, за да могат успешно да се справят със своите отговорности и грижи за децата.  

Предизвикателства

България има установени традиции в осигуряване на най-благоприятни условия за развитие на малките деца и подкрепа на семействата. Сред най-важните постижения на страната са закрилата на майчинството; трудово законодателство, гарантиращо платен отпуск за раждане и оглеждане на дете до 2 години; безплатните здравни грижи за децата; развитата обществена система за образование и грижи в ранна детска възраст с висок обхват на децата; политики за закрила и алтернативни на семейството грижи и система за социално подпомагане на семейства и деца в риск.  

Въпреки това страната е изправена пред сериозно предизвикателство – да осигури най-доброто начало на живота на всяко дете. Високата детска смъртност, големият брой на бременните жени, които поради липса на здравно осигуряване нямат достъп до здравни грижи, големият дял на децата, живеещи в бедност или риск от социално изключване, ниските нива на кърмене и практики на хранене и захранване, които не отговарят на международните препоръки, високите нива на анемия сред кърмачетата и малките деца, както и недостатъчното разбиране на родителите за важността на ранното общуване и стимулиране на детето още от раждането и ниският обхват на децата в неравностойно положение в ранно образование и грижи са само част от факторите, които поставят хиляди деца в риск да не  реализират своя потенциал в живота.

Ранното детство е периодът, когато обществото и семействата чрез целенасочени действия и мерки могат да допринесат за гарантиране правото на живот и пълноценно развитие на всяко дете и да намалят неравенствата, дължащи се на биологични или социално-икономически условия.

Фокус

УНИЦЕФ България работи в партньорство с правителството, местните власти, гражданското общество, бизнеса, професионалните общности и семействата за осигуряване пълноценното развитие на всяко дете в ранна възраст.

Дейностите ни в сферата на ранното детско развитие са насочени към:

:: Повишаване на разбирането за ранното детство като изключително важен период за осигуряване на благополучието на детето;

:: Подобряване на майчиното и детско здраве чрез гарантиране на достъпа до качествени здравни грижи на всяко дете и бременна жена, здравна промоция и образование;

:: Подкрепа на родителите и развиване на техните умения, нагласи и знания за осигуряване на най-благоприятна среда за опазване на здравето и насърчаване на физическото, социалното, емоционалното и познавателно развитие на децата още от раждането;

:: Ранно идентифициране на деца в риск от проблеми в развитието и ранна интервенция;

:: Гарантиране на достъпа до ранно образование и грижи на всички деца, особено на децата в неравностойно положение;

:: Застъпничество за:

- Извеждане на подкрепата и инвестициите в ранното детство като национален приоритет;

- Прилагане на холистичен подход в грижите за децата, който с еднаква важност насърчава физическото, социалното, емоционалното и познавателно развитие на децата от раждането до прехода към училище;

- Национални, интегрирани политики, ориентирани към нуждите на децата в ранна възраст и подкрепа на техните семейства;

- Намаляване на неравенствата в достъпа до качествени здравни, социални и образователни услуги на децата в ранна възраст и техните семейства;

- Установяване на благоприятни обществени нагласи и среда, която подкрепя и насърчава благосъстоянието на децата в ранна възраст и техните семейства. 

Ключови данни

- 7,6 на 1,000 е смъртността сред децата до 1 година (2014 г.);

- Повече от 8 600 жени през 2014 година не са имали достъп до здравни грижи по време на бременността поради липса на здравно осигуряване;

- През 2014 г. 3 162 момичета под 18 години са станали майки;

- 25,8% от децата на възраст от 1 до 5 години са с различна степен на анемия (2007 г.);

- Само 29% от децата в селата и 31% от ромските деца посещават детски градини.

 

УНИЦЕФ работи на местата с най-тежки условия, за да достигне до най-уязвимите деца. За да спаси живота им. За да защити правата им. За да им помогне да реализират потенциала си. Работим за всяко дете, навсякъде, всеки ден - в над 190 държави и територии - за да създадем по-добър свят за всеки. И никога не се отказваме.