Закрила на детето

 © UNICEF Bulgaria/2013/Pirozzi

Закрила на детето

Всички деца имат правото на защита срещу насилие, експлоатация и тормоз. Въпреки това милиони деца по света – независимо от техния социално-икономически статус, възраст, религиозна принадлежност или културни традиции – стават жертви на насилие, експлоатация и тормоз всеки ден. Милиони други остават в риск да изпаднат в същата ситуация.

Някои деца са особено уязвими поради половата, расовата, етническата си принадлежност, както и заради неблагоприятното финансово положение на семействата им в обществото. За крайно рискови се считат и групите на децата с увреждания; сираците; представителите на малцинствени етноси; коренното население на дадени региони.

Сред останалите непосредствени заплахи за децата са живот и работа на улицата; израстване в държавни институции за медико-социална грижа или центрове за задържане; както и пребиваването в общности, където нивата на неравенство, безработица и бедност са концентрирани и завишени.

Природните бедствия; въоръжените конфликти; разселването са част от останалите рискови фактори, които поставят милиони момичета и момчета под непосредствена угроза. Децата бежанци; тези, които са принудени да напуснат дома си в рамките на държава, изпаднала в състоянието на конфликт; както и непридружените непленителни имигранти са сред останалите, които будят най-голяма тревога и имат сериозна нужда от помощ и закрила.  

Основните заплахи за децата

Уязвимостта на децата е пряко свързана с възрастта им: по-малките момичета и момчета са подложени на по-голям риск от определени форми на насилие, като тези фактори се изменят в процеса на тяхното съзряване. Най-често насилието, експлоатацията и тормозът се упражняват от някого, който е познат за децата – включително техните собствени родители, наставници, учители, работодатели, органите на реда, държаните служители, както и от други деца. Въпреки това обаче, само една малка част от всички случаи на насилие, експлоатация и тормоз се докладват и разследват. Следователно и твърде малко извършители на тези деяния отговарят за провиненията си пред закона.

Насилието, експлоатация и тормозът възникват в дома, семейството, училището, системите за социална грижа или правораздаване, както и на работното място или в рамките на самата общност – а не на последно място и в условията на природно бедствие или въоръжен конфликт. Формите на насилие, експлоатация и тормоз, на които са подложени много деца, са най-разнообразни – сексуално посегателство; трафик на хора; принудителен детски труд; насилие, основано на полова идентичност; тормоз в училище; групова агресия; кибер-престъпления; женско генитално осакатяване; детски бракове; прилагане на насилствени методи за превъзпитание, както и други опасни практики.

Съществуват ярки свидетелства, че насилието, експлоатация и тормозът могат да нанесат трайни поражения на физическото и психическото развитие и здраве на децата – както в краткосрочен, така и в дългосрочен план. Това на свой ред може да доведе до увреждане на уменията им да учат, да общуват в социална среда, както и да остави тежки травми, които да се отразят в живота им на възрастни индивиди. 

Дейността на УНИЦЕФ за закрила на детето

УНИЦЕФ и партньорите на организацията подкрепят създаването на стратегии, планове за действие и цялостна оценка на ефективността на системите за закрила на детето – на глобално, национално и местено ниво. Това позволява да се постигне ключово съгласие между правителствата и гражданското общество за целите и съставните елементи на системите за закрила на детето – за силните и слабите им страни, както и за най-неотложните им приоритети.

На свой ред всичко това се отразява в подобряване на законодателната рамка; утвърждаване на най-подходящите политики за закрила на детето; укрепване на регулаторните стандарти; разширяване обсега на услугите, предоставяни за закрила на всички деца. Не на последно място УНИЦЕФ подпомага затвърждаването на националните системи за закрила на детето чрез своя финансов, експертен и логистичен потенциал. Крайната цел е всяко едно дете да бъде защитено в максимална степен и да му бъде дадена възможност да разгърне своя пълен потенциал.

Вижте повече тук.

УНИЦЕФ работи на местата с най-тежки условия, за да достигне до най-уязвимите деца. За да спаси живота им. За да защити правата им. За да им помогне да реализират потенциала си. Работим за всяко дете, навсякъде, всеки ден - в над 190 държави и територии - за да създадем по-добър свят за всеки. И никога не се отказваме.